neděle 12. srpna 2018

ODPOVĚĎ KSČM NA OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA

OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA - http://miloslav7.blogspot.com/2018/04/otevreny-dopis-politickym-stranam-ve.html
 
 
Dobrý den,
děkuji za Vámi zaslaný otevřený dopis politickým stranám ve všech státech světa. Dopis jsme vzali na vědomí a byl předán příslušnému místopředsedovi ÚV KSČM zabývajícím se danou oblastí. Vzhledem k tomu, že se jedná z Vaší strany o navržené globální změny či zákony, tak musí získat podporu napříč různými světovými politickými stranami.
KSČM se dlouhodobě prosazuje o vytváření legislativních předpokladů pro předcházení korupci ve veřejné správě a formulování protikorupčního programu, zaměřeného na činnost volených zástupců na všech úrovních státních a zastupitelských orgánů, ale i vyšších úředníků státní a veřejné správy. Dalším z nástrojů by mohlo být posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, zpřísnění trestů za korupci nebo vznik kontrolního parlamentního výboru pro boj s korupcí a další. Rovněž je nezbytné zlepšit v této oblasti činnost policie a orgánů činných v trestním řízení. Usilovat o obnovu činnosti Finanční policie. Za důležité KSČM považuje eliminaci korupčního prostředí zejména v oblasti veřejných i jiných zakázek, dodržením transparentnosti výběrových řízení. V oblasti boje s korupcí je potřeba se zaměřit na lepší koordinaci jednotlivých útvarů, které se zabývají danou problematikou. V rámci takzvaných nelegislativních nástrojů boje s korupcí jsme názoru, že je třeba zkonkrétnit systém prevence a dalšího vzdělávání zástupců orgánů ČR, zabývajících se prosazováním práva, dále se zaměřit na omezení a regulování lobbingu podle zákonných pravidel. Uzákonění požadavku zpřísnit tresty za korupci a častěji užívat trestu propadnutí majetku nebo ukládání vysokých peněžitých trestů u trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných. Tvrdé postihy svévolného předražování státních zakázek, založeného na tichém kartelu soutěžících firem a zkorumpovaných úředníků.
KSČM v oblasti zaměstnávání, podporuje zaměstnávání absolventů škol, lidí se zdravotním postižením, žen po rodičovské dovolené a lidí předdůchodového věku. Podporujeme tvorbu pracovních míst ve veřejných službách a rovněž jsme i pro rozumné zkrácení pracovní doby (delší dovolenou). V Listině základních práv a svobod je zakotveno právo na práci (čl. 26 odst. 3) v tom smyslu, že každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Zákon o zaměstnanosti přitom jen zajišťuje právo na zprostředkování pracovního uplatnění ve vhodném zaměstnání, popř. na rekvalifikaci nezbytnou k pracovnímu uplatnění. KSČM prosazuje takové změny v hospodářské, politické i zákonné sféře, které by zajišťovaly právo na první zaměstnání absolventů a mladistvých. To musí být zároveň doplněno řadou hospodářských, kontrolních a zákonných opatření, včetně zajištění relativně přiměřené odměny za práci, permanentní státní kontroly zacházení s mladým absolventem ze strany zaměstnavatele a skutečné vymahatelnosti právní a hospodářské ochrany. KSČM v tomto směru již několikrát v legislativním procesu navrhovala daňovou bonifikaci pro ty zaměstnavatele, kteří zaměstnají absolventy škol. Vždy však bezúspěšně.
Pokud jde o návrh na jednotnou světovou měnu, tak jde o věc nerealizovatelnou, protože zbavuje národní státy možnosti řešení vlastní ekonomiky proti nadnárodním korporacím.
 
Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM