úterý 20. listopadu 2018

SOUČASNOST A BUDOUCNOST LIDSTVA

SOUČASNOST

Odehrává se boj s nedohlednými důsledky na celosvětové úrovni. Nejde o nic menšího než o budoucnost naší planety – v sázce je přežití lidstva po případné světové jaderné válce, ničení životního prostředí v důsledku globálního oteplování, ekonomika, sociální záležitosti a řešení mnoha dalších závažných globálních problémů.
Každý, kdo věří v demokracii, by měl pochopit celou šíři a závažnost této výzvy.

Hrstka miliardářů čím dál rychleji bohatne a ovládá čím dál více světového bohatství, toto poselství vyslala Světovému ekonomickému fóru nezisková organizace OXFAM. Podle jejích zjištění získalo pouhé 1 procento nejbohatších lidí planety plných 82 procent z celkového bohatství vytvořeného loni na světě.
Podle aktuální studie OXFAM vlastní 42 nejbohatších lidí světa stejné bohatství jako celá chudší polovina světa dohromady.

Vzhledem k této skutečnosti je důležité si uvědomit, kdo a jak v současnosti ovládá svět.

Skuteční vládci světa ovlivňují média tak, aby si lidé neuvědomovali, v jak nespravedlivém a nesvobodném světě žijí. Jejich hlavní cíl, který je realizován především prostřednictvím médií, je zaměstnat mysl lidí (čímkoliv) natolik, aby neměli čas dopídit se pravdy o tom, kdo a jak ovládá svět ke svému prospěchu.

Jinak řečeno: Velká část toho, co zveřejňují média především o mezinárodní politice, zejména humbuk kolem probíhajících voleb, vedených válek apod., má v podstatě jenom jeden účel, a to odvádět pozornost od existence skutečných vládců planety, kterými jsou lidé s největšími majetky, tzv. „lidé velkých peněz“. Současný stav světa je bohužel takový, že veškeré základní dění ve světě je plánované a řízené. K tomu je nezbytné dodat, že to plánují a řídí lidé velkých peněz, a ti to plánují a řídí tak, aby se upevňovala jejich moc a zvyšovaly jejich zisky, přičemž je těmto mocipánům úplně jedno , kolik lidí přitom zemře ve válkách a kolik se přitom zničí materiálních hodnot. Lidé velkých peněz ovlivňují svět tak, aby se zachovaly poměry, v nichž bude přetrvávat jejich privilegované postavení, které jim umožňuje v neomezené míře užívat všechno, co svět poskytuje. Tito lidé především dbají na to, aby se v celém světě zachovával stávající nespravedlivý globální finanční systém.

V současné době probíhá na naší planetě rozvoj vědy a techniky velmi nerovnoměrně. V nejvyspělejších státech světa se věda a technika rozvíjí nevídaným tempem. V zaostalých zemích světa se věda a technika prakticky nerozvíjí. Globálně lze konstatovat, že dosažená úroveň rychle se vyvíjejících výrobních prostředků a poznání je v příkrém rozporu s v podstatě stagnujícím vývojem organizací mocensko-politických struktur. Důsledkem toho je, že prognostici předvídají budoucnost lidstva podobně jako meteorologové počasí. Jediné, co je možné poměrně dobře plánovat a na co je lidstvo dokonale připraveno, jsou války. Cvičení armád, výzkum a vývoj nových zbraní, zvyšování výdajů na zbrojení apod. ve své podstatě směřují proti žádoucímu směru vývoje mocensko-politického uspořádání světa.

Vývoj ve všech oblastech života společnosti bezprostředně souvisí s politickým uspořádáním společnosti. K tomu je nezbytné poznamenat, že vývoj mocensko-politického uspořádání lidstva v rámci celé planety již mnoho let stagnuje. Odpověď na otázku "Proč vývoj mocensko-politického uspořádání lidstva stagnuje?" není jednoduchá.
Odpověď na tuto otázku vyplývá z programů politických stran ve všech státech světa. Většina programů politických stran na naší planetě oslovuje určitou větší či menší skupinu občanů příslušného státu nebo soustátí, kterým slibuje takové změny zákonů, které zlepší podmínky existence příslušníků této skupiny občanů, a to téměř vždy na úkor všech ostatních občanů.
Ve většině vyspělých států světa lze rozdělit politické strany na strany levicové a pravicové. Podstatu tohoto dělení lze snadno vysvětlit pomocí tzv. mocensko-politické pyramidy, která znázorňuje rozvrstvení společnosti podle míry mocensko-politického vlivu jednotlivých občanů. Ostrá a vysoká mocensko-politická pyramida je charakteristická pro diktatury. Zaoblená a nízká mocensko-politická pyramida odpovídá demokraticky řízeným státům. Levicově orientovaní politici se převážně zaměřují na oslovování občanů, patřících do spodní poloviny mocensko-politické pyramidy. Tito politici navrhují takové změny ve společnosti, které občanům ve spodní polovině mocensko-politické pyramidy přinesou výhody na úkor občanů v její horní polovině. Obdobně tomu je i u pravicově orientovaných politiků, kteří se zaměřují především na oslovování občanů v horní polovině mocensko-politické pyramidy.

V zahraniční politice slibují obvykle politici občanům takové postupy vlád, které budou příznivé ovlivňovat životní podmínky oslovovaných skupin občanů, případně i životní podmínky všech občanů příslušného státu nebo soustátí, a to opět téměř vždy na úkor občanů v dotčených státech nebo soustátích.

Zaměření levicových i pravicových stran v celém světě se již mnoho desítek let prakticky nevyvíjí. Programy politických stran stagnují a změny v programech politických stran jsou nepodstatné a opomíjí řešení současných naléhavých globálních problémů. Politiků, kteří berou v úvahu současný stav převratně rychlého vývoje vědy a techniky a stagnující žalostný stav globálních mocensko-politických struktur, je málo a mají nepatrný vliv. Politické strany, které mají v programu nastolení pokrokového mocensko-politického uspořádání lidstva v rámci celé planety, prakticky neexistují.

Smutnou skutečností je, že drtivá většina politiků na celém světě považuje za samozřejmost, že se vlády všech států světa připravují na obrannou nebo útočnou válku, přičemž při tom už s někým mohou vést válku. Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách? To je něco jako sportovní utkání, ale válka je především zlo spočívající v maření lidských životů a ničení pracně vytvořených hodnot. Jsem toho názoru, že je nejvyšší čas tuto skutečnost změnit, a to především vzhledem k existenci neustále zdokonalovaných jaderných zbraní. Válka s použitím jaderných zbraní by měla katastrofální následky nejen pro celé lidstvo. Jaderná válka by ohrozila existenci všech živých organizmů na celém světě. Všichni rozumní lidé na světě by se mněli spojit a prosadit nastolení trvalého míru na celé planetě.


BUDOUCNOST

Z hlediska žádoucího vývoje mocensko-politického uspořádání světa je projekt EU krok správným směrem. Díky existenci EU nevznikla mezi státy EU žádná válka. Je načase uvažovat o realizaci projektu globálního superstátu, který zabrání vzniku války na celém světě. Světová vláda dříve či později zcela jistě vznikne. Pokud světovláda vznikne na základě demokratických principů rozhodování, nelze proti nastolení takové světovlády nic racionálního namítat.

Jedna možná cesta vzniku Globální federace všech států světa je uvedena v článku: OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA – http://miloslav7.blogspot.cz/2018/04/otevreny-dopis-politickym-stranam-ve.html Nastolení Globální federace lze realizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr popsaný v uvedeném článku, načež tyto strany ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy.
V případě, že se vám jeví v dopisu popisovaný politický vývoj lidstva nereálný, potom vám doporučuji seznámit se s TEORIÍ VŠEVÝVOJE – https://miloslav7.blogspot.com/2014/07/teorie-vsevyvoje-posledni-definitivni.html což je v podstatě univerzální návod na kreativní řešení libovolně zvoleného problému.
Otevřený dopis politickým stranám ve všech státech světa jsem poslal politickým stranám a hnutím v ČR. Reakce KSČM na tento otevřený dopis je uvedena v článku: ODPOVĚĎ KSČM NA OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA – http://miloslav7.blogspot.com/2018/08/odpoved-kscm-na-otevreny-dopis.html
Politickým stranám a sdělovacím prostředkům ve světě jsem zatím zmíněný otevřený dopis neposílal. Moje znalost cizích jazyků je nedostatečná. Hledám spolupracovníka (spolupracovnici), který mi pomůže s psaním, překladem a posíláním dopisů. Konkrétně u zmíněného otevřeného dopisu je má představa o spolupráci následující: Spolupracovník přepíše „Otevřený dopis politickým stranám ve všech státech světa“ tak, aby byl v souladu i s jeho názorem. Předtím než začne dopis překládat mně dopis pošle. Dohodneme se na jeho definitivním znění tak, abychom ho mohli oba podepsat. Můj mail: m.dedek123@seznam.cz

středa 7. listopadu 2018

Thomas Kulidakis: Volební referendum o Trumpovi a jeho význam pro svět

Význam Spojených států v zahraničí je nezpochybnitelný. Obzvláště od konce druhé světové války i války studené si vybudovaly velmocenské postavení z hlediska vojenské, ekonomické i kulturní síly.
Jejich vnitropolitická situace je tedy určující pro politickou praxi v zahraničí, boj s globálními problémy i stabilitu světového hospodářství.

Jan Fingerland: Jak je důležité míti guvernéry

Američané pilně debatují o tom, jestli je možné výsledky kongresových voleb označit za republikánské vítězství nebo prohru. Totéž, i když trochu jinak, platí o volbách guvernérů.Z pohledu zbytku světa tedy američtí voliči rozhodovali především o dvou věcech. Za prvé, zdali se vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách roku 2016 dá vnímat jako svého druhu anomálie, nebo jestli jeho výkon funkce a styl vedení Američané posvětí i v doplňovacích volbách konaných uprostřed Trumpova čtyřletého mandátu.
Za druhé se rozhodovalo také o tom, jestli Spojené státy budou pokračovat v nevypočitatelné politice izolacionismu a prosazovaní vlastních zájmů bez ohledu na bývalé spojence nebo doposud uzavřené mezinárodní úmluvy.

Jan Bednář: Spojené státy jdou k volbám hluboce rozdělené

V okamžiku kongresových voleb v polovině funkčního období prezidenta Donalda Trumpa se Spojené státy nacházejí ve zvláštním rozpoložení. Obojí výše zmíněné je důležité pro budoucnost celého světa z několika důvodů. Na naší planetě se čím dál více projevují změny klimatu, které působí extrémní výkyvy počasí.
Pokud by voliči dopřáli republikánům naprosté vítězství ve volbách, které sám Trump označil za referendum o své osobě a politice, nic by mu nebránilo pokračovat jako doposud. Odstoupení od pařížské klimatické dohody by tak byl jen začátek.
Donald Trump by bezpochyby pokračoval ve snaze vyměnit momentální ekonomický rozvoj za prostředí, v němž budou žít budoucí generace. Kdyby se jednalo o malou zemi, škoda by byla minimální.

Dva roky Trumpovy vlády a čajíček

Jenže mluvíme o Spojených státech amerických, jednom z největších znečišťovatelů životního prostředí. Klimatické podmínky přesahují hranice států, bez přispění Washingtonu by tedy boj za čistší životní prostředí byl téměř marný.

Jan Macháček: Trump kombinuje tvrdou rétoriku a pragmatické ústupky

Jak dopadnou právě probíhající americké volby do Kongresu a části Senátu zatím nevíme, ale kdo si myslí, že se v americké politice – především v té zahraniční - po volbách najednou něco zásadního změní, je asi spíše na omylu.Mezi globální problémy patří také otázka války a míru, zdrojů potravin a vody. Obojí je ovlivněné klimatickými podmínkami a obojí má dopad na ekonomiku v různých zemích světa. Spojené státy disponují měkkou i tvrdou silou přispět k řešení všech problémů, za Donalda Trumpa se ale uzavírají do sebe.
Zhoršené podmínky motivují lidské bytosti ke snaze dostat se legální nebo nelegální cestou do klidnějších a bohatších částí světa. Právě přístup Washingtonu k řešení celoplanetárních problémů může po dobrém nebo po zlém motivovat ostatní země.
Ve většině z nich vládnou politici, kteří se s výjimkou největších diktátorů musí zpravidla ucházet o hlasy voličů. Kulturní síla Spojených států spočívá v inspirativnosti vedení politických kampaní i snahy o získání hlasů lidí.

Luboš Palata: Pokud je Trump nemoc, demokracie USA se z ní uzdraví. Ale asi ne zítra

Americké volby do Kongresu, které pravidelně přichází v polovině prezidentského období amerických hlav států, jsou tentokrát sledovanější, než kdykoli předtím.V průběhu dvou let od zvolení Donalda Trumpa prezidentem se po celém světě vyrojila spousta menších nebo větších vyznavatelů trumpismu. V zemích Evropské unie se ho snažili napodobit politici napříč starým kontinentem. Marine Le Penovou ve Francii počínaje, Janezem Janšou ve Slovinsku a Viktorem Orbánem v Maďarsku konče.
Všichni se pokusili využít stejný arzenál politických zbraní, jako jejich zaoceánský vzor. Strašení migrací, tvrdé výroky nezakládající se vždy na pravdivosti, návrat k nacionálnímu šovinismu, snahu rozdělit společnost na my a oni, ekonomický protekcionismus, odpor ke globalizaci.
Teď je už jasné, že voliči ve Spojených státech částečně Trumpovu politiku odmítli. Demokraté ovládli dolní komoru Kongresu, budou tedy moci Trumpovi různě hatit plány a legálními nástroji se pokoušet osekat nejrůznější jeho dekrety.

Jaká je situace v USA po volbách do Kongresu? Poslechněte si speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus

Volební účast se zvýšila a v některých státech byly výsledky velmi těsné. Demokraté nicméně získali většinu do Sněmovny reprezentantů, Republikáni si zachovali většinu v Senátu. Povolební možnosti rozebírají Brady Clough (americký manažer), Kryštof Kozák (vedoucí Katedry severoamerických studií na Institutu mezinárodních studií FSV UK) a Roman Joch (ředitel Občanského institutu). Moderuje Jan Bumba.My v zahraničí si můžeme snadno domýšlet, že dosavadní dva vyhrocené roky Trumpovy vlády byly možná jen čajíček proti tomu, co nás čeká. Výsledek boje mezi demokraty a Trumpem v zastoupení republikánů bude rozhodující také pro nás.
V ideálním případě se šéf Bílého domu rozhodne trochu ubrat plyn. Spolupracovat se zbytkem světa na vzájemně výnosných pravidlech mezinárodního obchodu, podílet se na řešení změny klimatu planety a přestane šmahem paušálně označovat celé skupiny obyvatel jako kriminálníky a nebezpečné živly.
V horším případě stráví Donald Trump příští dva roky soubojem na domácí půdě a zbytek světa počká na konec jeho mandátu. V tom nejhorším případě se stávající šéf Bílého domu rozhodne přitvrdit a pokusí se vtáhnout svět do válek obchodních i kulturně politických. Moc na to má.

neděle 21. října 2018

NE DOLEVA, NE DOPRAVA, ALE DOPŘEDU

V současné době probíhá na naší planetě rozvoj  vědy a techniky totálně nerovnoměrně. V nejvyspělejších státech světa se věda a technika rozvíjí nevídaným tempem. V zaostalých zemích světa se věda a technika prakticky nerozvíjí. Významná je odpověď na otázku "Proč dochází na naší planetě k tak nerovnoměrnému rozvoji vědy a techniky?".
Vývoj ve všech oblastech života společnosti bezprostředně souvisí s politickým uspořádáním společnosti. K tomu je nezbytné poznamenat, že vývoj mocensko-politického uspořádání lidstva v rámci celé planety již mnoho let stagnuje. Odpověď na otázku "Proč vývoj mocensko-politického uspořádání lidstva stagnuje?" není jednoduchá.
Odpověď na uvedenou otázku vyplývá z programů politických stran ve všech státech světa. Většina programů politických stran na naší planetě oslovuje určitou větší či menší skupinu občanů příslušného státu nebo soustátí, kterým slibuje takové změny zákonů, které zlepší podmínky existence příslušníků této skupiny občanů, a to téměř vždy na úkor všech ostatních občanů. V zahraniční politice slibují obvykle politické strany občanům takové postupy vlád, které budou příznivé ovlivňovat životní podmínky oslovovaných skupin občanů, případně i životní podmínky všech občanů příslušného státu nebo soustátí, a to opět téměř vždy na úkor občanů v dotčených státech nebo soustátích.
Ve většině vyspělých států světa lze rozdělit politické strany na strany levicové a pravicové. Podstatu tohoto dělení lze snadno vysvětlit pomocí tzv. mocensko-politické pyramidy, která znázorňuje rozvrstvení společnosti podle míry mocensko-politického vlivu jednotlivých občanů. Ostrá a vysoká mocensko-politická pyramida je charakteristická pro diktatury. Zaoblená a nízká mocensko-politická pyramida odpovídá demokraticky řízeným státům. Levicově orientované politické strany se převážně zaměřují na oslovování občanů, patřících do spodní poloviny mocensko-politické pyramidy. Pravicově orientované politické strany se zaměřují především na oslovování občanů v horní polovině mocensko-politické pyramidy.
Zaměření levicových i pravicových stran zůstává již mnoho desítek let bez podstatných změn. Politických stran, které berou v úvahu současný stav vývoje vědy a techniky, především v oblasti sdělovacích prostředků, je málo a mají nepatrný vliv. Politické strany, který mají v programu nastolení pokrokového mocensko-politického uspořádání lidstva v rámci celé planety, prakticky neexistují.
Smutnou skutečností je, že drtivá většina politiků na celém světě považuje za samozřejmost, že se vlády všech států buď připravují na válku nebo vedou válku. Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách je většinově chápaná podobně jako sportovní utkání, ale válka je především zlo spočívající v maření lidských životů  a ničení pracně vytvořených hodnot. Jsem toho názoru, že je nejvyšší čas tuto skutečnost změnit, a to především vzhledem k existenci neustále zdokonalovaných jaderných zbraní. Válka s použitím jaderných zbraní by měla katastrofální následky nejen pro celé lidstvo. Jaderná válka by ohrozila existenci všech živých organizmů na celém světě. Všichni rozumní lidé na světě by se mněli spojit a prosadit nastolení trvalého míru na celé planetě. Jednu možnou cestu k dohodě o nastolení trvalého míru na celém světě popisuje článek: KDO OVLÁDÁ SVĚT?
https://miloslav7.blogspot.com/2018/09/kdo-ovlada-svet.html
V tomto článku je také uvedena jedna možná cesta k nastolení pokrokového mocensko-politického uspořádání lidstva v rámci celé planety.

neděle 30. září 2018

Bernie Sanders: Výzva ke koncepci pokrokového globálního společenského uspořádání

Odehrává se boj s nedohlednými důsledky na celosvětové úrovni. Nejde o nic menšího než o budoucnost naší planety – v sázce jsou ekonomika, sociální záležitosti a životní prostředí.

 V době obrovské nerovnosti bohatství a příjmů, kdy jednoprocentní elita bohatých lidí vlastní mnohonásobně více hmotného a duševního majetku než zbytek 99 procent obyvatel, jsme svědky vzniku nové autoritativní osy.

Přestože režimy, které ji tvoří, se v určitých aspektech rozlišují. Hlavní atributy jsou jim ale společné: Negace demokratických norem a svobody médií, netolerance etnických a náboženských menšin, zároveň jejich přesvědčení, že moc lze využít k vlastním sobeckým finančním zájmům. Tito vůdci jsou úzce navázaní na síť oligarchů a multi-miliardářů, pro které je svět jen jakousi ekonomickou hračkou.

Kdo věří v demokracii a tomu, že vláda musí být odpovědná svému lidu, musí pochopit celou šíři a závažnost této výzvy, chceme-li se úspěšně servat s popsanou skutečností.

Nadmíru je jasné, že Donald Trump a pravicové hnutí, které ho podporuje, nejsou něčím jedinečným pouze pro Spojené státy. Všude ve světě, v Evropě, v Rusku, na Blízkém Východě a v Asii vidíme hnutí, která vedou demagogové, kteří využívají strachu a obavy, předsudků a nespokojenosti, aby si lidi získali na svoji stranu, uchopili moc a udrželi ji.

Trend nezačal s Trumpem a nemusíme pochybovat o tom, že autoritářští vůdci celého světa se nechali jím inspirovat, že vůdce nejstarší a nejsilnější demokracie na světě potěšila skutečnost, že rozbíjí demokratické normy.

Kdo by si ještě před třemi lety dokázal představit, že USA budou zastávat neutrální pozici mezi Kanadou, naším demokratickým sousedem, který je zároveň naším největším obchodním partnerem a Saúdskou Arábií, monarchickým, zkorumpovaným státem, kde jsou ženy občany třetí kategorie? Stěží si lze představit, že by izraelská vláda bez Trumpovy podpory přistoupila ke schválení „zákona národního státu“, ve kterém jsou nežidovští občané občany „druhé kategorie“.

Nejedná se o žádné tajné informace. Stejně tak se dobře ví, že se USA stále více vzdalují svým dlouholetým demokratickým spojencům a velvyslanec USA v Německu dal nedávno na vědomí, že Trumpova vláda podporuje pravicové extremistické strany napříč Evropou.

Mimo Trumpovy nenávisti k demokratickým institucím, tento miliardář bezprecedentně prosazuje svůj ekonomický interes a zájmy svých přátel v politice své vlády.

Jsou zde další státy, které jsou mnohem dále v tomto kleptokratickém procesu. V Rusku lze jen stěží určit, kde končí rozhodnutí vlády a kde začínají zájmy Vladimira Putina a okruhu jeho oligarchů. Je to jakási jednota procesů. Podobně v Saudské Arábii přírodní patří bohatství, oceňované na biliony dolarů, patří královské rodině. V Maďarsku otevřeně Viktor Orbán buduje svazek s Vladimirem Putinem. Pro změnu v Číně prezident Si Ťin-pching si upevnil moc omezováním občanských svobod a zároveň se navenek agresivně prezentuje verzí autokratického kapitalismu.

Musíme pochopit, že tito autokratičtí vůdci jsou součástí jedné společné fronty. Jsou ve vzájemném těsném kontaktu, sdílejí stejnou taktiku a stejně jako evropská a americká pravicová hnutí mají dokonce i stejné mecenáše.

Například rodina Mercerových, podporovala neslavnou Cambridge Analytica, byla jedním z klíčových finančníků Trumpa a společnosti Breitbart News, která působí v Evropě, Spojených státech a Izraeli. Mediální řetězec Breitbart News prosazoval všude stejnou antiimigrační a proti-muslimskou propagandu. Jeden z největších republikánských donátorů Sheldon Adelson velkoryse podporoval pravicovou ideologii v USA a Izraeli, když v obou zemích agitoval pro sdílení netolerance a anti-liberalismu.

Chceme-li se úspěšně postavit tomuto pravicovému autoritarismu, nemůžeme se automaticky vrátit zpět k neúspěšnému status quo posledních desetiletí. Dnes v USA a v dalších zemích světa pracují lidé více hodin za mzdu, která stagnuje a mají obavu, že jejich děti budou mít ještě nižší životní úroveň, než je jejich.

Naším úkolem je bojovat za budoucnost, ve které z nových technologií a inovací budou mít prospěch všichni lidé a nikoli jen malá skupinka. Není vůbec přijatelné, aby jedno procento lidí vlastnilo polovinu bohatství naší planety, zatímco spodních 70% obyvatel v produktivním věku vlastní pouze 2,7% světového bohatství.

Vlády světa by se měly spojit v úsilí, aby skoncovaly s absurditou, že bohaté nadnárodní korporace mají na offshorových účtech 21 bilionů dolarů, aby se vyhnuly daním, a přitom požadují, aby vlády zavedly úsporná opatření na úkor pracujících.

Stejně je nepřijatelné, aby průmysl čerpající z fosilních paliv pokračoval v obrovských ziscích, zatímco emise uhlíku ničí našim dětem a vnoučatům planetu.

Není přijatelné, aby hrstka nadnárodních mediálních gigantů, vlastněná malým počtem miliardářů kontrolovala do značné míry na naší planetě tok informací.

Je hrozné, aby obchodní politika vedla k tomu, že prospívá velkým nadnárodním společnostem, které ve skutečnosti povzbuzuje v závodech, jak nás dotlačit ke dnu, jak postihnout pracují na celém světě, kteří nepožívají žádnou ochranu před jejich zájmy.

Naprosto je nepřijatelné, aby v době, kdy studená válka je za námi, jednotlivé státy celého světa utrácely jeden trilion dolarů ročně na zbrojení, když miliony dětí umírá na nemoci, které se dají léčit.

Chceme-li účinně bojovat proti ose zla, potřebujeme pokrokové hnutí, které bude mobilizovat vizi společné prosperity, bezpečnosti a důstojnosti pro všechny lidi. Hnutí, které bude řešit globální nerovnost, nespočívá jen v bohatství, ale i v politické moci.

Toto hnutí musí dokázat tvůrčím a odvážným způsobem přemýšlet o budoucím světě. Osa autoritativních vládců je ale odhodlána zničit celosvětové uspořádání vzniklé po druhé světové válce, které podl

e nich omezuje jejich přístup k moci a bohatství. Proto nestačí, abychom jen jednoduše bránili uspořádání, které již nyní máme.

To je důvod, proč musíme analyzovat důvody, proč současné společenské uspořádání nedokázalo splnit mnoho ze svých slibů a jak autoritáři dokázali tohoto neúspěchu využít, aby na tom postavili podporu svého programu. Musíme mít koncepci opravdového pokrokového globálního společenského uspořádání založeného na lidské solidaritě. Ta by měla uznávat, že každý člověk na naší planetě se podílí na společné lidskosti, že všichni si přejeme zdravý růst našich dětí, aby měli přístup k dobrému vzdělávání a lidé měli důstojnou práci. Měli bychom pít čistou vodu, dýchat čistý vzduch a žít v míru.

Naším úkolem je oslovit obyvatele žijící ve všech koutech světa, kteří sdílejí tyto hodnoty a bojují za lepší svět.

V době nárůstu bohatství a technologií je zde potenciál vytvořit slušný život pro všechny lidi. Naším úkolem je vybudovat společnost založenou na vzájemné lidskosti, abychom se společnými silami a všemi způsoby postavili bezohledné vládní moci nebo firemní síle, která nehodlá skládat účty a která nás chce rozdělit, aby nám vládla. Ví se, že tyto síly spolupracují přes hranice. My musíme udělat totéž.


Přeložil Mirko Radušević z The Guardianu článek „Bernie Sanders: Odpovědí na novou autoritativní osu je mezinárodní pokroková fronta“ (A new authoritarian axis demands an international progressive front)

Poznánka. Tento text byl přeložen proto, že poslední dobou se objevuje u některých levicových politiků Západu snaha o definování úkolů levice. Jedním z dalších vůdčích osobností tohoto hnutí, který rovněž publikuje různé výzvy je Yanis Varoufakis.

Bernard „Bernie“ Sanders (*1941) je americký politik, nezávislý senátor za stát Vermont, který v květnu 2015 ohlásil kandidaturu na prezidenta Spojených států v rámci Demokratické strany[1] a od února do června roku 2016 se účastnil demokratických primárek.
Považuje se za demokratického socialistu a sociálního liberála inspirujícího se skandinávským modelem sociální demokracie, média jej ale škatulkují jako socialistu (v kontextu USA téměř hanlivý termín). Podle Noama Chomského je jeho program velmi podobný plánu New Deal.

středa 26. září 2018

KDO OVLÁDÁ SVĚT?

Skuteční vládci světa ovlivňují média tak, aby si lidé neuvědomovali v jak nespravedlivém a nesvobodném světě žijí. Jejich hlavní cíl, který je realizován prostřednictvím médií, je zaměstnat naši mysl (čímkoliv) natolik ,aby jsme neměli čas dopídit se pravdy o tom kdo a jak ovládá svět ke svému prospěchu.
Hrstka miliardářů čím dál rychleji bohatne a ovládá čím dál více světového bohatství, toto poselství vyslala Světovému ekonomickému fóru nezisková organizace OXFAM. Podle jejích zjištění získalo pouhé 1 procento nejbohatších lidí planety plných 82 procent z celkového bohatství vytvořeného loni na světě.
Pode aktuální studie OXFAM vlastní 42 nejbohatších lidí světa stejné bohatství jako celá chudší polovina světa dohromady.
Jinak řečeno: Velká část toho, co zveřejňují média především o mezinárodní politice, zejména humbuk kolem probíhajících voleb, vedených válek a pod., má v podstatě jenom jeden účel, a to odvádět pozornost od existence skutečných vládců planety, kterými jsou lidé s největšími majetky, tzv. „lidé velkých peněz“. Současný stav světa je bohužel takový, že veškeré základní dění ve světě je plánované a řízené. K tomu je nezbytné dodat, že to plánují a řídí lidé velkých peněz, a ti to plánují a řídí tak, aby se upevňovala jejich moc a zvyšovaly jejich zisky, přičemž je těmto mocipánům úplně jedno kolik lidí přitom zemře ve válkách a kolik se přitom zničí materiálních hodnot. Lidé velkých peněz ovlivňují svět tak, aby se zachovaly poměry v nichž bude přetrvávat jejich privilegované postavení, které jim umožňuje v neomezené míře užívat všechno co svět poskytuje. Tito lidé především dbají na to, aby se globálně zachovával stávající nespravedlivý finanční systém. Více viz článek „GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SYSTÉM“ – http://miloslav7.blogspot.cz/2016/08/globalni-financni-system.html
Stávající nespravedlivý finanční systém je nezbytné nahradit spravedlivým finančním systémem. Více viz článek: BUDOUCNOST GLOBÁLNÍHO FINANČNÍHO SYSTÉMU – http://miloslav7.blogspot.cz/2018/01/budoucnost-globalniho-financniho-systemu.html
Z hlediska žádoucího vývoje mocensko-politického uspořádání světa je projekt EU krok správným směrem. Díky existenci EU nevznikla mezi státy EU žádná válka. Je načase uvažovat o realizaci projektu globálního superstátu, který zabrání vzniku války na celém světě. Jedna možná cesta vzniku Globální federace všech států světa je uvedena v článku: OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA – http://miloslav7.blogspot.cz/2018/04/otevreny-dopis-politickym-stranam-ve.html Nastolení Globální federace lze realizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr popsaný v uvedeném článku, načež tyto strany ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy.
V případě, že se vám jeví v dopisu popisovaný politický vývoj lidstva nereálný, potom vám doporučuji seznámit se s TEORIÍ VŠEVÝVOJE –  https://miloslav7.blogspot.com/2014/07/teorie-vsevyvoje-posledni-definitivni.html   což je v podstatě univerzální návod na kreativní řešení libovolně zvoleného problému.
Otevřený dopis politickým stranám ve všech státech světa jsem poslal politickým stranám a hnutím v ČR. Reakce KSČM na tento otevřený dopis je uvedena v článku: ODPOVĚĎ KSČM NA OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA – http://miloslav7.blogspot.com/2018/08/odpoved-kscm-na-otevreny-dopis.html
Politickým stranám a sdělovacím prostředkům ve světe jsem zatím zmíněný otevřený dopis neposílal. Moje znalost cizích jazyků je nedostatečná. Hledám spolupracovníky, kteří mi pomohou s psaním, překladem a posíláním dopisů. Konkrétně u zmíněného otevřeného dopisu je má představa o spolupráci následující: Spolupracovník přepíše „Otevřený dopis politickým stranám ve všech státech světa“ tak, aby byl v souladu i s jeho názorem. Předtím než začne dopis překládat mně dopis pošle. Dohodneme se na jeho definitivním znění tak, abychom ho mohli oba podepsat. Můj mejl: m.dedek123@seznam.cz

neděle 12. srpna 2018

ODPOVĚĎ KSČM NA OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA

OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA - http://miloslav7.blogspot.com/2018/04/otevreny-dopis-politickym-stranam-ve.html
 
 
Dobrý den,
děkuji za Vámi zaslaný otevřený dopis politickým stranám ve všech státech světa. Dopis jsme vzali na vědomí a byl předán příslušnému místopředsedovi ÚV KSČM zabývajícím se danou oblastí. Vzhledem k tomu, že se jedná z Vaší strany o navržené globální změny či zákony, tak musí získat podporu napříč různými světovými politickými stranami.
KSČM se dlouhodobě prosazuje o vytváření legislativních předpokladů pro předcházení korupci ve veřejné správě a formulování protikorupčního programu, zaměřeného na činnost volených zástupců na všech úrovních státních a zastupitelských orgánů, ale i vyšších úředníků státní a veřejné správy. Dalším z nástrojů by mohlo být posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, zpřísnění trestů za korupci nebo vznik kontrolního parlamentního výboru pro boj s korupcí a další. Rovněž je nezbytné zlepšit v této oblasti činnost policie a orgánů činných v trestním řízení. Usilovat o obnovu činnosti Finanční policie. Za důležité KSČM považuje eliminaci korupčního prostředí zejména v oblasti veřejných i jiných zakázek, dodržením transparentnosti výběrových řízení. V oblasti boje s korupcí je potřeba se zaměřit na lepší koordinaci jednotlivých útvarů, které se zabývají danou problematikou. V rámci takzvaných nelegislativních nástrojů boje s korupcí jsme názoru, že je třeba zkonkrétnit systém prevence a dalšího vzdělávání zástupců orgánů ČR, zabývajících se prosazováním práva, dále se zaměřit na omezení a regulování lobbingu podle zákonných pravidel. Uzákonění požadavku zpřísnit tresty za korupci a častěji užívat trestu propadnutí majetku nebo ukládání vysokých peněžitých trestů u trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných. Tvrdé postihy svévolného předražování státních zakázek, založeného na tichém kartelu soutěžících firem a zkorumpovaných úředníků.
KSČM v oblasti zaměstnávání, podporuje zaměstnávání absolventů škol, lidí se zdravotním postižením, žen po rodičovské dovolené a lidí předdůchodového věku. Podporujeme tvorbu pracovních míst ve veřejných službách a rovněž jsme i pro rozumné zkrácení pracovní doby (delší dovolenou). V Listině základních práv a svobod je zakotveno právo na práci (čl. 26 odst. 3) v tom smyslu, že každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Zákon o zaměstnanosti přitom jen zajišťuje právo na zprostředkování pracovního uplatnění ve vhodném zaměstnání, popř. na rekvalifikaci nezbytnou k pracovnímu uplatnění. KSČM prosazuje takové změny v hospodářské, politické i zákonné sféře, které by zajišťovaly právo na první zaměstnání absolventů a mladistvých. To musí být zároveň doplněno řadou hospodářských, kontrolních a zákonných opatření, včetně zajištění relativně přiměřené odměny za práci, permanentní státní kontroly zacházení s mladým absolventem ze strany zaměstnavatele a skutečné vymahatelnosti právní a hospodářské ochrany. KSČM v tomto směru již několikrát v legislativním procesu navrhovala daňovou bonifikaci pro ty zaměstnavatele, kteří zaměstnají absolventy škol. Vždy však bezúspěšně.
Pokud jde o návrh na jednotnou světovou měnu, tak jde o věc nerealizovatelnou, protože zbavuje národní státy možnosti řešení vlastní ekonomiky proti nadnárodním korporacím.
 
Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM

neděle 15. dubna 2018

OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA

SOUČASNOST
1/6 lidstva neumí číst a psát, má hlad a značná část těchto lidí umírá neléčenými nemocemi nebo v nesmyslně vedených válkách. Velká většina těchto lidí nemá ani představu o tom, že to není spravedlivé, že kvalita jejich života by se měla zvýšit. Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. Názor, že kvalitu státu určuje míra zdraví a vzdělání jeho občanů a všechny další ukazatele jeho kvality jsou druhotné, by měl mít platnost pro celý svět. Existence Islámského státu a všech dalších teroristických organizací je naléhavou výzvou k sjednocení všech států světa v boji proti všem formám terorismu. 
1/1000 lidstva (drtivá většina z nich patří ke globální finanční elitě, což jsou tzv. "lidé velkých peněz") vládne světu pomocí zákonů, které se zdokonalují jejich vlivem tak, aby se poměry v podstatě zachovaly. Přípravy na válku, války, vývoj a výroba zbraní, zbrojení, vojenské základny, vojensko-průmyslové komplexy atd.  jsou v podstatě hračky lidí velkých peněz. Uvedená hra těmto lidem vynáší astronomické příjmy,  přičemž je těmto lidem  zcela lhostejné kolik lidí v jejich hře zahyne a kolik se přitom zničí materiálních hodnot.
Stávající mocensko-politické uspořádání světa je překonané. Dnes už je zcela zřejmé, že je třeba ho pokud možno co nejdříve změnit. Osobní spotřeba produktů, které všichni lidé světa vytvoří, nemá u drtivé většiny lidí z této 1/1000 meze. O tom, jak tito lidé organizují z důvodu svých bezmezných potřeb drancování surovinových zdrojů, ničení přírody a tím přirozeného prostředí nezbytného pro zdraví všeho živého, se nemá cenu rozepisovat, jsou to pořád dokola omílané informace.
Tato 1/1000 vládne světu v organizaci, která má podobu velmi ostré, cca 4 - 6ti stupňové pyramidy, stát od státu se to odlišuje, ale to je nepodstatné.
Nejvyšší vrstva jsou lidé velkých peněz. Podstata jejich práce je zdánlivě velmi náročná, složitá, většina lidí jí moc nerozumí. S nepříliš velkou mírou nadsázky se v podstatě dá říci, že patří mezi řádné občany, kteří dodržují všechny zákony, ale peníze si vydělávají uboze, v podstatě lichvou podle zákona. Peněz mají tolik, že se jim zatím nikde neodvážili přistřihnout křídla nějakým zákonem, nepamatuji se, že by se někde něco v tomto směru realizovalo. O jejich práci se nejčastěji taktně mlčí, ale jsou to lidé soutěživí a sportovního ducha mají, zákonným způsobem se i mezi sebou okrádají, co na tom, když přitom přijde sem tam nějaká ta krize, pro ně je to jako překážka podobná překážkám v dostihovém závodu koní a jezdectví je přece sport ušlechtilý. Doufám jen, že tomu ekonomovi, kterému se konečně podaří odhalit veškeré zákonitosti trhu a podstaty vzniku těchto krizí, Nobelovu cenu neudělí, ale asi doufám marně, lidé velkých peněz mají těch peněz opravdu hodně.
Druhá vrstva už není tak čistokrevná jako vrstva první a směrem k veřejnosti pronikají z této vrstvy poměrně často zajímavé informace. Jádrem této vrstvy jsou lidé velkého obchodu. Nejsou o moc lepší než ti z vrstvy první a část z nich vydělává peníze celkem přijatelným způsobem, za který by se člověk nemusel stydět. Bohužel tato část těchto lidí nebývá moc úspěšná ve svém podnikání. Rozepisovat se o této vrstvě by bylo zbytečnou ztrátou času autora i čtenáře. Poznamenat je možné jenom to, že řešit otázku etiky velkoobchodu se zbraněmi je problematické a např. v tomto obchodu dochází k prolínání s vrstvou politické scény.
Pořadí třetí a čtvrté vrstvy bývá různé. Častěji bývají ve třetí vrstvě lidé organizující na nejvyšších pozicích velkovýrobu všeho, co lidi potřebují k životu ve vyspělých státech světa.
Vrstva politické scény je asi vrstvou nejzajímavější, hodně lidí vývoj a změny této vrstvy sleduje. Popisovat, jak si vydělávají peníze politici, by bylo nošením dříví do lesa.
Poznamenat je nutné to, že je dobré důkladně zvažovat, kdy je správné dbát na dodržování tradic, kdy je to na nic a kdy je to hloupost. Uvedu příklad: Vydáváte vědecký časopis v normální papírové podobě 2x ročně 50 let. Doba se mění, náklady rostou, technika letí dopředu, přejdete na elektronickou podobu časopisu a zachováte 50tiletou tradici půlročního vydávání při možnosti zařazovat nové odborné články Vaší vědy do časopisu denně. Dodržíte tradici za cenu toho, že zpomalíte předávání informací o Vaší vědě v průměru o ¼ roku.
Organizace mocenské struktury správy současného světa je popsaná dost povrchně, ale pro popis potřebného směru její změny je to dostatečné.
K uvedenému je třeba dodat, že nejvyšší vrstva už mnoho let působí organizovaně v rámci jednotných pravidel. (95% globalizace) = ohromná síla zájmové skupiny spojené vztahy protkanými tradicemi, druhá vrstva (cca 70%,) třetí (cca 30%).
Dál to nemá cenu odhadovat. Připomenout je možné lidi vědy (cca 90%). (Uváděná procenta jsou vyjádřením odhadu míry globalizace příslušné specializace.)
 
 
BUDOUCNOST
Mocenskou organizaci spravující svět, ve tvaru ostré pyramidy, je třeba změnit tak, aby měla podobu zaoblené ploché hromádky písku, přičemž bude nutné trochu změnit pořadí, v jakém budou nad sebou jednotlivé vrstvy organizace správy světa. 
Budoucnost je popsána stručně, ale snad správně. Připomenout je možné, že se čas od času stane, že i neúmyslně náhodně odhozená sněhová koule s sebou velkou lavinu strhne.
 
OKOLNOSTI PŘÍZNIVÉ ZMĚNĚ MOCENSKÉ ORGANIZACE SPRAVUJÍCÍ SVĚT
1. Asi 1/3 lidí na světě má možnost spolu prakticky kdykoliv komunikovat s velkou mírou spolehlivosti a přesnosti přenášených informací.
2. Migrace obyvatelstva rok od roku narůstá. Narodit se v jedné zemi, ve druhé studovat, do třetí se přestěhovat za prací a do čtvrté za účelem dožití v důchodu, je už normální.
3. Především mladí lidé v rámci internetových sociálních sítí začínají hromadně mezinárodně komunikovat.
4. Na mezinárodní jazykovou gramotnost se klade skoro všude stále větší důraz.
5. V současnosti se umí cca 5 % lidí bezprostředně domluvit v rámci cca 2/3 světa.
6. Kvalita automatického překladu psaného i mluveného slova se soustavně zdokonaluje.
7. Možnost cestovat se usnadňuje.
8. Množství, kvalita a rozmanitost celosvětově používaných komunikačních prostředků roste.
9. Úroveň vzdělání, vědy, výzkumu i vývoje se zvyšuje stále větším tempem v technicky vyspělé části světa.
10. Stejným tempem, kterým se vyvíjí úroveň výroby a spotřeby vyspělé časti světa, se zvětšuje rozdíl v kvalitě života lidí v jeho vyspělé a zaostalé části.
 
OKOLNOSTI NEPŘÍZNIVÉ ZMĚNĚ MOCENSKÉ ORGANIZACE SPRAVUJÍCÍ SVĚT
1. Schopnosti z globálního hlediska lokálních politiků používat velmi dovedně demagogii pro realizaci jejich zájmů mají mimořádně vysokou úroveň.
2. Vyžaduje mnohem větší práci a úsilí něco spojit, složit, sestavit nebo vytvořit, než něco rozbít, zničit nebo rozložit.
3. Setrvačnost stereotypů jednání, postupů a postojů.
4. Tradice jsou jednoznačně nepříznivou položkou. Jeden příklad už je výše uvedený. Zůstávat u tradičně zaběhnutých schémat důsledně není možné v žádné době, v současnosti je to ve většině případů postoj, který může být označen slovem "zhoubný".
5. Největšími mínusy jsou ty nejvyšší vrstvy uvedené mocenské pyramidy. Tyto mínusy předčí všechny již uvedené, i ty mínusy, které by měly následovat a které už uvádět nebudu, protože ty poslední jsou tak velké v porovnání s předcházejícími, že se mi zdá rozumnější odhady jejich vzájemných poměrů neuvádět.
 
NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NASTOLENÍ NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU
Podstata řešení problému potřebné změny mocenské organizace spravující svět může být
jednoduchá.
K nastolení Nového světového řádu, který umožní řešit mírovou cestou všechny globální problémy lidstva, je možné využít  např. osvědčenou formu politického spojení států, kterým je federace. Uskutečnit spojení všech států světa v jedné globální federaci s jednou globální vládou nebude snadné, ale určitě bude stát za námahu s tím spojenou. Nastolení trvalého míru na celé planetě bude určitě stát za to. Nastolení Globální federace lze realizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr popsaný v tomto otevřeném dopisu, načež všechny tyto strany ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy.
 
GLOBÁLNÍ ORGANIZACE NAŠÍ CIVILIZACE JE NEZBYTNÁ PŘEDEVŠÍM Z NÁSLEDUJÍCÍCH DŮVODŮ
Lidstvo není oficiálně centrálně globálně řízeno, a proto jeho existenci ohrožuje stále větší množství různých krizí, přičemž intenzita i četnost těchto rozmanitých krizí narůstá v přímé úměrnosti s rozvojem vědy a techniky. Faktem je, že materiálně-technická základna lidstva se zdokonaluje nevídaným tempem. Pokrok ve vědě a technice kráčí mílovými kroky. Naproti tom zcela stagnuje vývoj mocensko-politického uspořádání světa. Uvedený rozpor začíná být nebezpečný. Lidstvo to nemusí přežít. Je nejvyšší čas urychlit vývoj mocensko-politického uspořádání světa.
Sortiment všeho, co lidi ve vyspělých státech světa potřebují k uspokojování svých potřeb, roste stále se zrychlujícím tempem, přičemž téměř stagnuje pokrok v mocensko-politickém uspořádání světa.. Jinak řečeno: „Bouřlivý rozvoj vědy a techniky se dostává do stále většího rozporu s tradicemi svázaným prováděním praktické politiky, především mezinárodní.“ Nadneseně řečeno: Lidstvo na politické scéně řídí dav vrcholových politiků jednotlivých států, ve kterém se čas od času větší nebo menší část davu dohodne na vykřikování víceméně nejasného hesla, kterým se potom tato část davu více či méně řídí, což má ve svém důsledku zhoubný vliv na současnost i budoucnost. S malou mírou nadsázky je možné označit stávající způsob správy světa jako téměř dokonalý chaos v prožívání současnosti i v očekávané budoucnosti naší civilizace.
Naše civilizace dosud nemá jednoznačnou globální centrálu, tj. zodpovědného představitele, tj. instituci nebo občana, které by mohla jiná civilizace oslovit, a to přes to, že velké množství indicií již mnoho let nasvědčuje přítomnosti jiné civilizace na naší planetě. Navázat kontakt s některou lokální vládou by bylo od mimozemšťanů nerozumné. Stávající chaotický a nekoordinovaný vývoj lidstva by to mohlo ovlivnit velmi nepříznivě.
 
 
PŘÍKLADY GLOBÁLNÍCH  ZÁKONŮ
 
ZÁKON O ZÁKAZU BANKOVNÍHO, OBCHODNÍHO A NĚKTERÝCH DALŠÍCH TAJEMSTVÍ
Živnou půdou pro organizátory korupce a podvodů je utajování toků peněz ve všech oblastech národního i mezinárodního hospodářství. Míra podvodů a korupce je přímo úměrná míře utajení toho, kdo, kdy, od koho a kolik peněz a za co dává nebo bere. Skutečná cena, tj. hodnota veškerého zboží apod., které si obchodníci a další lidé pomocí peněz směňují, je určována v tržním hospodářství tržními mechanismy s tím větší chybou, čím více se tolerují podvody a korupce ve všech oblastech života společnosti.
 
PODSTATA ZNĚNÍ ZÁKONA: Veškeré informace o tom, kdo, kdy, od koho, kolik peněz a
za co dostává nebo dává, tj. jaké jsou finanční toky peněz ve všech finančních, obchodních i výrobních organizacích státních i soukromých, budou zveřejňovány na příslušných internetových stránkách, které budou mít povinnost všechny uvedené organizace soustavně aktualizovat, přičemž zveřejňování všech peněžních transakcí (toků peněz-penězovodů) bude povinné pro každou z uvedených organizací, jejíž roční obrat překročí zákonem stanovený minimální limit. Porušování tohoto zákona bude přísně trestáno.

ZÁKON O ZESTÁTNĚNÍ VŠECH BANK A PENĚŽNÍCH PODNIKŮ
Vyvlastněné organizace budou majetkem států a budou nadále
sloužit všem jako neziskové organizace.
 
ZÁKON O NAHRAZENÍ VŠECH JEDINEČNÝCH MĚN JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ JEDNOTNOU SVĚTOVOU MĚNOU
Podstata uvedeného zákona je zřejmá z jeho názvu. Rozmanitost měn na celém světě usnadňuje organizátorům podvodů a korupce beztrestně páchat jejich odsouzeníhodnou činnost. Dovedete si představit, kolik zbytečné práce odpadne ve všech peněžních ústavech až přestanou existovat všechny směnárny atd., když na celém světě budou mít všichni lidé v peněženkách stejné barevné papírky? Dovedete si představit, jak se usnadní a zmenší objem práce všech spekulantů na burzách, všech ekonomů, plánovačů, statistiků, prognostiků a lidí pracujících v podobných profesích? Představte si, jak výhodné bude platit na celém světě stejnými penězi a jak na celém světě stoupne nezaměstnanost a bude nutné současně vypracovat projednat a schválit např. následující zákon:
 
ZÁKON O PRACOVNÍ DOBĚ
Pracovní týden bude mít 4 po sobě následující pracovní dny, pondělí, úterý, středa a čtvrtek, po kterých budou následovat 3 dny volna, pátek, sobota, neděle.
 
Příklady uvedených a vytyčených globálních zákonů jsou vybrány s ohledem na to, že už v naší současnosti i někteří hodně bohatí rozumní lidé přestávají spatřovat smysl života v hromadění majetku a užívání hmotných statků a ojedinělí ekonomové už přestávají respektovat kult růstu ukazatele HDP (hrubého domácího produktu), který by měl být docílen pokud možno v co největší míře, aby se příslušné ekonomiky jednotlivých států konsolidovaly směrem do neustále rostoucího blahobytu, který je zatím většinově považován za úspěch v životě jednotlivců i celých lidských společenství.

S pozdravem: "Světu mír!"

Ing. Miloslav Dědek

PS: Tento dopis jsem zatím poslal jen politickým stranám a hnutím v ČR. Odpověď KSČM je uvedena v článku: ODPOVĚĎ KSČM NA OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA -  http://miloslav7.blogspot.com/2018/08/odpoved-kscm-na-otevreny-dopis.html  Do světa jsem zatím nic neposílal. Moje znalost cizích jazyků je nedostatečná. Hledám spolupracovníka (spolupracovnici), který mi pomůže s psaním, překladem a posíláním dopisů. Konkrétně u tohoto otevřeného dopisu je má představa o spolupráci následující: Spolupracovník přepíše tento "Otevřený dopis politickým stranám ve všech státech světa". Přepíše dopis tak, aby byl v souladu i s jeho názorem. Předtím než začne dopis překládat mně dopis pošle. Dohodneme se na jeho definitivním znění tak abychom ho mohli oba podepsat. Můj mejl: m.dedek123@seznam.cz

čtvrtek 18. ledna 2018

VÁLKY, ZBRANĚ, ZBROJENÍ


Téměř všechny válečné konflikty jsou vpravdě globálními problémy. V pozadí téměř všech stávajících i potencionálních válečných konfliktů  jsou zájmy globální finanční elity tj. tzv. „lidí velkých peněz“. Změnu  tohoto neutěšeného současného stavu světa nelze realizovat bez změny politicko-mocenského uspořádání lidstva
Uvedenou změnu stávajícího politicko-mocenského uspořádání světa je možné úspěšné realizovat pouze v součinnosti všech dotčených států světa. Požadovanou součinnost států stávající politicko-mocenské uspořádání světa prakticky neumožňuje. Nastolení nového politicko-mocenského uspořádání světa bude vyžadovat realizaci řady kroků, přičemž prvním krokem by mněla být náprava nespravedlivého globálního finančního systému, viz článek:  BUDOUCNOST GLOBÁLNÍHO FINANČNÍHO SYSTÉMU -  http://miloslav7.blogspot.cz/2018/01/budoucnost-globalniho-financniho-systemu.html Náprava globálního finančního systému bude obtížná především proto, že aktivity Billa Gatese, Warrena Buffetta, George Sorose a všech dalších lidí velkých peněz odvádí pozornost od skutečných problémů současného světa, mezi které patří zejména již zmíněný totálně nespravedlivý globální finanční systém, který umožňuje lidem velkých peněz nekontrolovaně vládnout světu. Tito lidé velkých peněz vládnou světu především k vlastnímu prospěchu, a to s minimálním ohledem na existenci všech současných naléhavých globálních problémů.
Současně existující globální finanční systém respektuje prakticky celý svět, přičemž tento systém slouží především lidem velkých peněz. kterým umožňuje vládnout světu tak, že v neomezené míře využívají všechno co svět poskytuje.
Lidstvo není oficiálně centrálně globálně řízeno, a proto jeho existenci ohrožuje stále větší množství různých krizí. Podstatným faktem je, že intenzita i četnost těchto rozmanitých krizí narůstá v přímé úměrnosti s rozvojem vědy a techniky.
Sortiment všeho, co lidi ve vyspělých státech světa potřebují k uspokojování svých potřeb, roste stále se zrychlujícím tempem, přičemž prakticky stagnuje pokrok v mezilidských vztazích. Jinak řečeno: „Bouřlivý rozvoj vědy a techniky se dostává do stále většího rozporu s tradicemi svázaným prováděním praktické politiky, především mezinárodní.“ Nadneseně řečeno: Lidstvo na politické scéně řídí dav vrcholových politiků jednotlivých států, ve kterém se čas od času větší nebo menší část davu dohodne na vykřikování víceméně nejasného hesla, kterým se potom tato část davu více či méně řídí, což má ve svém důsledku zhoubný vliv na současnost i budoucnost. S malou mírou nadsázky je možné označit stávající způsob správy světa jako téměř dokonalý chaos v prožívání současnosti i v očekávané budoucnosti naší civilizace.
V současnosti už má materiálně-technická základna lidstva takovou úroveň, která umožňuje vývoj politicko-mocenského uspořádání lidstva plánovitě realizovat a řešit tak nejrůznější globální problémy. Jednu možnou alternativu plánované realizace budoucnosti lidstva popisuje článek: SOUČASNOST A BUDOUCNOST LIDSTVA – http://miloslav7.blogspot.cz/2017/12/soucasnost-budoucnost-lidstva.html Jak zneužívá globální finanční elita k ovládání světa globální finanční systém je pěkně vylíčeno ve zprávě: „Ronald Bernard o manipulácii sveta elitami pomocou finančného systému“ – http://miloslav7.blogspot.cz/2017/12/ronald-bernard-o-manipulacii-sveta.html Uvedenou problematikou se zabývá také zpráva: „Svetový podvod s financiami odhalený“ – http://miloslav7.blogspot.cz/2017/12/svetovy-podvod-s-financiami-odhaleny.html

BUDOUCNOST GLOBÁLNÍHO FINANČNÍHO SYSTÉMU

Vývoj politického uspořádání světa nelze zastavit, a proto se o to část globálně vlivných politiků pokouší marně. Současný stav světa je bohužel takový, že všechno a především veškeré základní dění ve světě je plánované a řízené. K tomu je nezbytné dodat, že to plánuje a řídí globální finanční elita, t. j.  tzv. "lidé velkých peněz". Tito lidé velkých peněz vše utajeně plánují a řídí tak, aby se upevňovala jejich moc a zvyšovaly jejich zisky,  což těmto lidem umožňuje v privilegovaném postavení a v neomezené míře užívat vše, co svět poskytuje. Žalostné je, že těmto lidem velkých peněz je úplně jedno kolik lidí při jejich vládnutí zemře ve válkách a kolik se přitom zničí materiálových hodnot.
Lidé velkých peněz podporují existenci společenské vědy zvané "ekonomie" přesto anebo právě proto, že celá ekonomie je jen uměle nafouknutá bublina. Je nafouknutá pomocí velkého množství nesmyslných výrazů, které v konečném důsledku jsou jen prázdnými pojmy. Nic neznamenají, nic nevyjadřují, nic neřeší. Je to jen o jednom, jak zakrýt krádež za bílého dne. K tomu je možné dodat, že ekonomie je věda založená na dogmatických premisách vycházejících z předpokladu, že lidi jsou většinově ve své podstatě bezohlední sobci, kteří se sdružují ve společenstvích, v nichž v podstatě platí zákony džungle. V současném zastaralém a nefunkčním pojetí ekonomie prognózují ekonomové budoucnost podobně jako meteorologové počasí. Současné pojetí stávající společenské vědy "ekonomie" je odsouzeno k zániku.
K nastolení spravedlivého globálního finančního systému je nezbytná existence následujících globálních zákonů:

1. ZÁKON O ZESTÁTNÉNÍ VŠECH BANK A  PENĚŽNÍCH PODNIKŮ
Vyvlastněné organizace budou majetkem států a budou nadále
sloužit všem jako neziskové organizace.

2. ZÁKON O ZÁKAZU BANKOVNÍHO, OBCHODNÍHO A NĚKTERÝCH DALŠÍCH TAJEMSTVÍ
Živnou půdou pro organizátory korupce a podvodů je utajování toků peněz ve všech oblastech národního i mezinárodního hospodářství. Míra podvodů a korupce je přímo úměrná míře utajení toho, kdo, kdy, od koho a kolik peněz a za co dává nebo bere. Skutečná cena, tj. hodnota veškerého zboží apod., které si obchodníci a další lidé pomocí peněz směňují, je určována v tržním hospodářství tržními mechanismy s tím větší chybou, čím více se tolerují podvody a korupce ve všech oblastech života společnosti.
 
PODSTATA ZNĚNÍ ZÁKONA: Veškeré informace o tom, kdo, kdy, od koho, kolik peněz a
za co dostává nebo dává, tj. jaké jsou finanční toky peněz ve všech finančních, obchodních i výrobních organizacích státních i soukromých, budou zveřejňovány na příslušných internetových stránkách, které budou mít povinnost všechny uvedené organizace soustavně aktualizovat, přičemž zveřejňování všech peněžních transakcí (toků peněz-penězovodů) bude povinné pro každou z uvedených organizací, jejíž roční obrat překročí zákonem stanovený minimální limit. Porušování tohoto zákona bude přísně trestáno.
 
3. ZÁKON O NAHRAZENÍ VŠECH JEDINEČNÝCH MĚN JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ JEDNOTNOU SVĚTOVOU MĚNOU
Podstata uvedeného zákona je zřejmá z jeho názvu. Rozmanitost měn na celém světě usnadňuje organizátorům podvodů a korupce beztrestně páchat jejich odsouzeníhodnou činnost.