sobota 2. prosince 2017

SOUČASNOST A BUDOUCNOST LIDSTVA


SOUČASNOST
Vývoj politického uspořádání světa nelze zastavit, a proto se o to část globálně vlivných politiků pokouší marně. Současný stav světa je bohužel takový, že všechno a především veškeré základní dění ve světě je plánované a řízené. K tomu je nezbytné dodat, že to plánuje a řídí globální finanční elita, t. j.  tzv. "lidé velkých peněz". Tito lidé velkých peněz vše tajně plánují a řídí tak, aby se upevňovala jejich moc a zvyšovaly jejich zisky,  což těmto lidem umožňuje v privilegovaném postavení a v neomezené míře užívat vše, co svět poskytuje. Žalostné je, že těmto lidem velkých peněz je úplně jedno kolik lidí při jejich vládnutí zemře ve válkách a kolik se přitom zničí materiálových hodnot.
K současnému stavu lidstva je nutné poznamenat, že 1/6 lidstva neumí číst a psát, má hlad a značná část těchto lidí umírá neléčenými nemocemi nebo v nesmyslně vedených válkách. Velká většina těchto lidí nemá ani představu o tom, že to není spravedlivé, že kvalita jejich života by se měla zvýšit. Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. Bylo by samozřejmě nutné zakomponovat do toho principy zásluhovosti, pomoc potřebným, mechanizmy přerozdělování atd. Názor, že kvalitu státu určuje míra zdraví a vzdělání jeho občanů a všechny další ukazatele jeho kvality jsou druhotné, by měl mít platnost pro celý svět. Existence Islámského státu a všech dalších teroristických organizací je naléhavou výzvou k sjednocení všech států světa v boji proti všem formám terorismu. (V závěru článku je uvedeno k čemu je možné využít sjednocení všech států světa v boji proti terorismu.)
1/1000 lidstva (drtivá většina z nich jsou bezohlední lidé velkých peněz) vládne světu pomocí zákonů, které se zdokonalují pod jejich vlivem tak, aby se poměry v podstatě zachovaly. Osobní spotřeba produktů, které všichni lidé světa vytvoří, nemá u drtivé většiny lidí z této 1/1000 meze. O tom, jak tito lidé organizují z důvodu svých bezmezných potřeb drancování surovinových zdrojů, ničení přírody a tím přirozeného prostředí nezbytného pro zdraví všeho živého, se nemá cenu rozepisovat, jsou to pořád dokola omílané informace.
O této 1/1000 lidí je třeba se trochu rozepsat, aby bylo možné popsat, jaký by měl být cílový stav. Tato 1/1000 vládne světu v organizaci, která má podobu velmi ostré, cca 4 - 6ti stupňové pyramidy, stát od státu se to odlišuje, ale to je nepodstatné.
Nejvyšší vrstva jsou lidé velkých peněz. Podstata jejich práce je zdánlivě velmi náročná, složitá, většina lidí jí moc nerozumí. S nepříliš velkou mírou nadsázky se v podstatě dá říci, že patří mezi řádné občany, kteří dodržují všechny zákony, ale peníze si vydělávají uboze, v podstatě lichvou podle zákona. Peněz mají tolik, že se jim zatím nikde neodvážili přistřihnout křídla nějakým zákonem, nepamatuji se, že by se někde něco v tomto směru realizovalo. O jejich práci se nejčastěji taktně mlčí, ale jsou to lidé soutěživí a sportovního ducha mají, zákonným způsobem se i mezi sebou okrádají, co na tom, když přitom přijde sem tam nějaká ta krize, pro ně je to jako překážka podobná překážkám v dostihovém závodu koní a jezdectví je přece sport ušlechtilý. Doufám jen, že tomu ekonomovi, kterému se konečně podaří odhalit veškeré zákonitosti trhu a podstaty vzniku těchto krizí, Nobelovu cenu neudělí, ale asi doufám marně, lidé velkých peněz mají těch peněz opravdu hodně.
Druhá vrstva už není tak čistokrevná jako vrstva první a směrem k veřejnosti pronikají z této vrstvy poměrně často zajímavé informace. Jádrem této vrstvy jsou lidé velkého obchodu. Nejsou o moc lepší než ti z vrstvy první a část z nich vydělává peníze celkem přijatelným způsobem, za který by se člověk nemusel stydět. Bohužel tato část těchto lidí nebývá moc úspěšná ve svém podnikání. Rozepisovat se o této vrstvě by bylo zbytečnou ztrátou času autora i čtenáře. Poznamenat je možné jenom to, že řešit otázku etiky velkoobchodu se zbraněmi je problematické a např. v tomto obchodu dochází k prolínání s vrstvou politické scény.
Pořadí třetí a čtvrté vrstvy bývá různé. Častěji bývají ve třetí vrstvě lidé organizující na nejvyšších pozicích velkovýrobu všeho, co lidi potřebují k životu ve vyspělých státech světa.
Vrstva politické scény je asi vrstvou nejzajímavější, hodně lidí vývoj a změny této vrstvy sleduje. Popisovat, jak si vydělávají peníze politici, by bylo nošením dříví do lesa.
Poznamenat je nutné to, že je dobré důkladně zvažovat, kdy je správné dbát na dodržování tradic, kdy je to na nic a kdy je to hloupost. Uvedu příklad: Vydáváte vědecký časopis v normální papírové podobě 2x ročně 50 let. Doba se mění, náklady rostou, technika letí dopředu, přejdete na elektronickou podobu časopisu a zachováte 50tiletou tradici půlročního vydávání při možnosti zařazovat nové odborné články Vaší vědy do časopisu denně. Dodržíte tradici za cenu toho, že zpomalíte předávání informací o Vaší vědě v průměru o ¼ roku.
Organizace mocenské struktury správy současného světa je popsaná dost povrchně, ale pro popis potřebného směru její změny je to dostatečné.
K uvedenému je třeba dodat, že nejvyšší vrstva už mnoho let působí organizovaně v rámci jednotných pravidel. (95% globalizace) = ohromná síla zájmové skupiny spojené vztahy protkanými tradicemi, druhá vrstva (cca 70%,) třetí (cca 30%).
Dál to nemá cenu odhadovat. Připomenout je možné lidi vědy (cca 90%). (Uváděná procenta jsou vyjádřením odhadu míry globalizace příslušné specializace.)
 
 
BUDOUCNOST
Mocenská organizace spravující svět, ve tvaru ostré pyramidy, by se měla změnit tak, aby měla podobu známé hory Říp, přičemž by bylo vhodné trochu změnit pořadí, v jakém jsou nad sebou jednotlivé vrstvy organizace.
Budoucnost je popsána stručně, ale snad správně. Připomenout je možné, že se čas od času stane, že i neúmyslně náhodně odhozená sněhová koule s sebou velkou lavinu strhne.
 
I. BODY NAVRHOVANÉ ZMĚNY (BODY PLUS) VÝBĚR JEN TĚCH ASI NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH
1. Asi 1/3 lidí na světě má možnost spolu prakticky kdykoliv komunikovat s velkou mírou spolehlivosti a přesnosti přenášených informací.
2. Migrace obyvatelstva rok od roku narůstá. Narodit se v jedné zemi, ve druhé studovat, do třetí se přestěhovat za prací a do čtvrté za účelem dožití v důchodu, je už normální.
3. Především mladí lidé v rámci internetových sociálních sítí začínají hromadně mezinárodně komunikovat.
4. Na mezinárodní jazykovou gramotnost se klade skoro všude stále větší důraz.
5. V současnosti se umí cca 5 % lidí bezprostředně domluvit v rámci cca 2/3 světa.
6. Kvalita automatického překladu psaného i mluveného slova se pořád zdokonaluje.
7. Možnost cestovat se usnadňuje.
8. Množství, kvalita a rozmanitost celosvětově používaných komunikačních prostředků roste.
9. Úroveň vzdělání, vědy, výzkumu i vývoje se zvyšuje stále větším tempem v technicky vyspělé části světa.
10. Stejným tempem, kterým se vyvíjí úroveň výroby a spotřeby vyspělé časti světa, se zvětšuje rozdíl v kvalitě života lidí v jeho vyspělé a zaostalé části.
 
II. BODY NAVRHOVANÉ ZMĚNY (BODY MÍNUS) V PODSTATĚ NÁHODNÝ VÝBĚR
1. Schopnosti z globálního hlediska lokálních politiků používat velmi dovedně demagogii pro realizaci jejich zájmů mají mimořádně vysokou úroveň. Příkladem může být rozdělení ČSSR, které aktéři vykládali jako završení emancipace rozdělením malého státu na dva ještě menší celky, kterým dali lokální politici příklad celému světu, jak se to má dělat a hodně lidí se s tímto "pozitivním" výkladem výsledku jejich práce ztotožnilo.
2. Vyžaduje mnohem větší práci a úsilí něco spojit, složit, sestavit nebo vytvořit, než něco rozbít, zničit nebo rozložit.
3. Setrvačnost stereotypů jednání, postupů a postojů.
4. Tradice jsou jednoznačně minusovou položkou. Jeden příklad už je výše uvedený. Zůstávat u tradičně zaběhnutých schémat důsledně není možné v žádné době, v současnosti je to ve většině případů postoj, který může být označen slovem "zhoubný".
5. Největšími mínusy jsou ty nejvyšší vrstvy již zmíněné mocenské pyramidy. Tyto mínusy předčí všechny již uvedené, i ty mínusy, které by měly následovat a které už uvádět nebudu, protože ty poslední jsou tak velké v porovnání s předcházejícími, že se mi zdá rozumnější odhady jejich vzájemných poměrů neuvádět.
 
NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NASTOLENÍ NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU
Podstata řešení problému potřebné změny mocenské organizace spravující svět může být
jednoduchá.
K nastolení Nového světového řádu, který umožní řešit mírovou cestou všechny globální problémy lidstva, je možné využít  např. osvědčenou formu politického spojení států, kterým je federace. Uskutečnit spojení všech států světa v jedné globální federaci s jednou globální vládou nebude snadné, ale určitě bude stát za námahu s tím spojenou. Nastolení trvalého míru na celé planetě bude určitě stát za to.

GLOBÁLNÍ ORGANIZACE NAŠÍ CIVILIZACE JE NEZBYTNÁ PŘEDEVŠÍM Z NÁSLEDUJÍCÍCH DŮVODŮ
Lidstvo není oficiálně centrálně globálně řízeno, a proto jeho existenci ohrožuje stále větší množství různých krizí, přičemž intenzita i četnost těchto rozmanitých krizí narůstá v přímé úměrnosti s rozvojem vědy a techniky. Zastaralé mezilidské vztahy je třeba přizpůsobit rychle se vyvíjející materiálně technické základně světa.
Sortiment všeho, co lidi ve vyspělých státech světa potřebují k uspokojování svých potřeb, roste stále se zrychlujícím tempem, přičemž téměř stagnuje pokrok v mezilidských vztazích. Jinak řečeno: „Bouřlivý rozvoj vědy a techniky se dostává do stále většího rozporu s tradicemi svázaným prováděním praktické politiky, především mezinárodní.“ Nadneseně řečeno: Lidstvo na politické scéně řídí dav vrcholových politiků jednotlivých států, ve kterém se čas od času větší nebo menší část davu dohodne na vykřikování víceméně nejasného hesla, kterým se potom tato část davu více či méně řídí, což má ve svém důsledku zhoubný vliv na současnost i budoucnost. S malou mírou nadsázky je možné označit stávající způsob správy světa jako téměř dokonalý chaos v prožívání současnosti i v očekávané budoucnosti naší civilizace.
Naše civilizace dosud nemá jednoznačnou globální centrálu, tj. zodpovědného představitele, tj. instituci nebo občana, které by mohla jiná civilizace oslovit, a to přes to, že velké množství indicií již mnoho let nasvědčuje přítomnosti jiné civilizace na naší planetě.
 
 
PŘÍKLADY GLOBÁLNÍCH  ZÁKONŮ
 
ZÁKON O ZÁKAZU BANKOVNÍHO, OBCHODNÍHO A NĚKTERÝCH DALŠÍCH TAJEMSTVÍ
Živnou půdou pro organizátory korupce a podvodů je utajování toků peněz ve všech oblastech národního i mezinárodního hospodářství. Míra podvodů a korupce je přímo úměrná míře utajení toho, kdo, kdy, od koho a kolik peněz a za co dává nebo bere. Skutečná cena, tj. hodnota veškerého zboží apod., které si obchodníci a další lidé pomocí peněz směňují, je určována v tržním hospodářství tržními mechanismy s tím větší chybou, čím více se tolerují podvody a korupce ve všech oblastech života společnosti.
 
PODSTATA ZNĚNÍ ZÁKONA: Veškeré informace o tom, kdo, kdy, od koho, kolik peněz a
za co dostává nebo dává, tj. jaké jsou finanční toky peněz ve všech finančních, obchodních i výrobních organizacích státních i soukromých, budou zveřejňovány na příslušných internetových stránkách, které budou mít povinnost všechny uvedené organizace soustavně aktualizovat, přičemž zveřejňování všech peněžních transakcí (toků peněz-penězovodů) bude povinné pro každou z uvedených organizací, jejíž roční obrat překročí zákonem stanovený minimální limit. Porušování tohoto zákona bude přísně trestáno.
 
ZÁKON O NAHRAZENÍ VŠECH JEDINEČNÝCH MĚN JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ JEDNOTNOU SVĚTOVOU MĚNOU, KTEROU BUDE NAPŘ. KORUNA
Podstata uvedeného zákona je zřejmá z jeho názvu. Rozmanitost měn na celém světě usnadňuje organizátorům podvodů a korupce beztrestně páchat jejich odsouzeníhodnou činnost. Dovedete si představit, kolik zbytečné práce odpadne ve všech peněžních ústavech až přestanou existovat všechny směnárny atd., když na celém světě budou mít všichni lidé v peněženkách stejné barevné papírky? Dovedete si představit, jak se usnadní a zmenší objem práce všech spekulantů na burzách, všech ekonomů, plánovačů, statistiků, prognostiků a lidí pracujících v podobných profesích? Představte si, jak výhodné bude platit na celém světě stejnými penězi a jak na celém světě stoupne nezaměstnanost a bude nutné současně vypracovat projednat a schválit i některý z následujících zákonů:
 
ZÁKON O PRACOVNÍ DOBĚ ( 1. VARIANTA)
Pracovní týden bude mít 4 po sobě následující pracovní dny, pondělí, úterý, středa a čtvrtek, po kterých budou následovat 3 dny volna, pátek, sobota, neděle.
 
ZÁKON O PRACOVNÍ DOBĚ (2. VARIANTA)
Délka jedné pracovní směny může být maximálně 6 hodin.
 
ZÁKON O PRACOVNÍ DOBĚ (3. VARIANTA)
Současně bude platit 1. i 2. varianta zákona.
 
Pozn.: Navrhované zákony snížením fondu týdenní pracovní doby zvýší nabídku volných pracovních míst a nezaměstnanost bude minimální. Varianta č.1 zákona o pracovní době zvýší fond pracovních míst o 1/5 stávajícího fondu pracovních míst. Varianta č. 2 zákona o pracovní době zvýší fond pracovních míst o ¼ stávajícího fondu pracovních míst.. Varianta č. 3 zákona o pracovní době zvýší fond pracovních míst 2x.
 
Příklady uvedených a vytyčených globálních zákonů jsou vybrány s ohledem na to, že už v naší současnosti i někteří hodně bohatí rozumní lidé přestávají spatřovat smysl života v hromadění majetku a užívání hmotných statků a ojedinělí ekonomové už přestávají respektovat kult růstu ukazatele HDP (hrubého domácího produktu), který by měl být docílen pokud možno v co největší míře, aby se příslušné ekonomiky jednotlivých států konsolidovaly směrem do neustále rostoucího blahobytu, který je zatím většinově považován za úspěch v životě jednotlivců i celých lidských společenství

čtvrtek 23. března 2017

VÝVOJ MEZINÁRODNÍ POLITICKÉ SCÉNY

Vývoj politického uspořádání světa nelze zastavit, a proto se o to část globálně vlivných politiků pokouší marně. 
Stávající mezinárodní politická scéna se v podstatě vyvíjí ve velké míře bez globálně platných pravidel. Lidstvo není oficiálně centrálně řízeno, a proto jeho existenci ohrožuje narůstající množství různých krizí, přičemž intenzita i četnost těchto rozmanitých krizí narůstá s rozvojem vědy a techniky. Stagnující vývoj mezilidských vztahů, především v mezinárodní politice,  je nezbytné přizpůsobit rychle se vyvíjející materiálně technické základně světa.
Sortiment všeho, co lidi ve vyspělých státech světa potřebují k uspokojování svých potřeb, roste stále se zrychlujícím tempem, přičemž vývoj  mezilidských vztahů zejména v mezinárodní politice stagnuje. Jinak řečeno: „Bouřlivý vývoj vědy a techniky se dostává do stále většího rozporu s tradicemi svázaným prováděním praktické politiky, především mezinárodní.“ Nadneseně řečeno: "Lidstvo na politické scéně řídí dav vrcholových politiků jednotlivých států, ve kterém se čas od času větší nebo menší část tohoto davu dohodne na vykřikování víceméně nejasného hesla, kterým se potom tato část davu více či méně řídí".  Uvedený stav globální politické scény má ve svém důsledku zhoubný vliv na vývoj politiky v rámci celého lidstva. S malou mírou nadsázky je možné označit stávající správu světa jako téměř dokonalý chaos v existující současnosti i v nastávající budoucnosti celé civilizace.
Války, v nichž se ničí vytvořené hodnoty a maří lidské životy, jsou vnímány jako něco samozřejmého a normálního. Existence tak zvaného Islámského státu a nárůst terorismu na celém světě je výzvou ke spojení všech světových mocností, které by se mněly dohodnout na společném postupu v boji proti mezinárodnímu terorismu. Při té příležitosti by se mocnosti mohly dohodnout na vytvoření celosvětově uznávaných pravidlech platných při realizaci mezinárodní politiky, to je v podstatě by se mněly dohodnout na vzniku nové globální politické organizace, která by umožňovala efektivně centrálně řešit mírovou cestou všechny globální problémy lidstva. Jedna možná cesta vzniku uvedené globální politické organizace je popsána v článku NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD - http://miloslav7.blogspot.cz/2016/09/novy-svetovy-rad.html

úterý 27. prosince 2016

SVĚT V ROCE 2017

Rok 2017 bude dle předpovědi titulní stránky časopisu The Economist rokem obrovských změn, ve smyslu pojetí chápání světa a života jako takového. Doposud nikdy nebyly použity k prognóze budoucnosti v The Economist tarotové karty, pročež se nabízí myšlenka do jaké míry má tato předpověď jinou váhu, než předpovědi předchozích let. V zákulisí The Economist stojí dva rodinné klany Rotchildové a Angelliové (Fiat), proto má každoroční předpověď globální význam.
Toliko úvodem a můžeme přejít k symbolickému výkladu. Titulní stránka zobrazuje hvězdnou oblohu a osm tarotových karet. Dále nápis „svět v roce 2017“ a „Planet Trump“ (Trumpova planeta). Hvězdná obloha symbolizuje, že události spojené s rokem 2017 budou mít, nejen globální význam, ale též význam v rámci universa, jinými slovy oči celého vesmíru jsou upřeny k naší planetě Zemi a čekají jak si my, jako lidé povedeme. Osm tarotových karet je pečlivě uspořádáno až na dvě, tyto jsou pootočeny. Pootočení je u jedné doleva a u druhé doprava. Teď si prosím pro lepší pochopení představte hodinový ciferník, kde doleva znamená minulost a doprava budoucnost, myšleno pochopitelně v čase. A nyní už k samotným kartám.
Karta číslo 1: The Tower – Věž
Věž v tomto smyslu znamená věž strážní (ostrahu), jenž je zasažena bleskem, od vrchu se rozpadá a hoří, za ní dva zástupy lidí nesoucích vlevo symbol komunismu a vpravo symbol křesťanství. Zde se dá konstatovat rozpad starého myšlení, které démonizovalo historickou minulost (levá strana) Ruské federace a rozpad křesťanských dogmat. Na dveřích je list papíru s nápisem zavřeno, stráž propuštěna. Oba davy se spojí u vyhořelých základů věže. Protože u tarotu první karta souvisí s poslední, která je pootočena doprava, symbolizuje tento fakt budoucí možnost spojení západu s východem a zborcení starých myšlenkových vzorců. Taktéž ti, co střežili toto tajemství, ztratí moc.
Karta číslo 2: The Death – Smrt
Nad vyprahlou zemí a vyschlými řekami stojí smrt na svém oři, za ní obrovský vodní hřib. Kruté sucho a sužující hmyz. Zde se dá usoudit, že má dojít k umělému vyvolání kataklyzmatu, které způsobí sucha a bídu o vodu, což se již děje, (Geoengineering). Paradoxně tato fatální chyba může spojit svět, jako na předchozí kartě.
Karta číslo 3: Judgement – Soud
Zde můžeme vidět Donalda Trumpa, trůnícího na severoamerickém kontinentu v křesle z americké vlajky, držícího korunovační klenoty. Na vršku žezla je orlice, používaná Římany, později nacisty – symbol říše. Z toho vyplívá, že se tento prezident pokusí o návrat ke skutečným hodnotám a obrátí USA tam, kde byli před tím, než se začali věnovat válčení. (Pootočení doleva). Tento projekt má rozměr říše.
Karta číslo 4: The Magician –  Mág, kouzelník
Tato karta zobrazuje mága, který v brýlích virtuální reality (jeho světa) vytváří na 3D tiskárně uniformitu. V pravé ruce drží symbol spoutání lidské přirozenosti, která je již osvobozena od dvou obtočených hadů (tito symbolizovali zakrnělost šišinky – spoutání kundalini).  Svatozář znamená splnění poslání a symbol nekonečna, nebo též smyčka ukazuje, že takto skončil, bez možnosti povznésti se. Z toho vyplívá, že lidé ve spárech těchto mágů procitnou a osvobodí se.
Karta číslo 5: The World – Svět
Karta svět odhaluje odvěké propojení kultur. Stavby zobrazují stavby – Egypt, antika, křesťanství. Pod deštníkem (záštitou) Umbrelly (společnost, která má na starosti kulturní činnost na celém světě) se skrývají veškeré atributy kulturního dění. Zavřená kniha, obraz a masky znamenají tisk, televize, divadlo, politika a showbusiness. Zkrátka vše, co chceme, abyste si mysleli. Pouze portrét – lidská bytost a otevřená kniha – otevřená mysl (srdce), jsou slunci nejblíže. Z této karty mám radost. Znamená totiž asi tohle: nečtěte mainstream, neposlouchejte, co vám kdo nakuká, vyhoďte televizi a konečně, zabývejte se sami sebou, abyste mohli být k užitku druhým.
Karta číslo 6: Wheel of Fortune – Kolo štěstí
Tato karta zobrazuje kolo štěstí, na kterém jsou přivázáni politici Merkelová, LePenová a Wilders, představitelé protikladných stran evropské politiky, spolu s vlajkami svých zemí. Podle tarotu Aleistera Crowleyho je karta kolo štěstí principem příležitosti či úspěchu. Markelová je hlavou dolů oslabena bleskem, Gert Wilders je ve stagnační poloze a Marie LePen na vzestupu. Pod nimi jsou však dvě volební urny, to znamená, že jeden musí z kola ven. Červená zem pod nimi značí červený koberec slávy, který svou krvavou barvou symbolizuje oběti cesty za slávou. Na jedné straně by se dalo říct, že je štěstěna vrtkavá záležitost, na straně druhé to však ukazuje, že je jedno, kdo si urve svůj díl slávy, protože o té to není. Je to tedy jenom další dúkaz divadla na lidské bytosti se jménem politika.
Karta číslo 7: The Hermite – poustevník
Poustevník je v tarotu symbolem moudrosti prozření. Svítí na cestu, rozsvěcuje hvězdy, to je jeho poslání. Na kartě vidíme protestující zástup lidí proti globalizačním platformám. Dle pukliny na straně severní Ameriky rozsvěcuje hvězdy právě těmto zástupcům protestního průvodu. Znamená to, že zatím co se zbytek světa probouzí, obyvatelé země Amerického snu potřebují posvítit na cestu. Zatím co odhodlaně kráčí úžlabím skal, pouze poustevník shůry vidí jejich budoucnost. Bylo by to krásné, kdyby první signál proti globalizační politice přišel právě odtud, to však vidí jenom moudrý poustevník.
Karta číslo 8: The Star – Hvězda
Když jsem viděl tuto kartu poprvé, zaradoval jsem se. 14 hvězd s osmi cípy, uprostřed kometa – vlasatice a hlavně pootočení karty doprava – do budoucna a ještě ke všemu karta s pořadovým číslem osm, to je prostě nádhera. Takže jedno po druhém. Pootočení doprava – budoucnost, osmicípé hvězdy a karta číslo osm – zde se na chvíli zastavím. Osm = oktáva, opakování jedničky o level výše. Číslo sedm znamená dovršení, číslo osm povznesení. Proč jsem si tím tak jist? Je sedm dní ve stvoření, osmým dnem je znovu pondělí, jenom o týdenní zkušenost více. Je sedm čaker, osmá korunní čakra je opakováním první o level výše. Je sedm tónů ve stupnici, osmý tón je oktávou tónu prvního o level výše. Sečteno a podtrženo rokem 2017 začíná vzestup, posun, transformace či probuzení, můžeme to nazývat jakkoliv. 14 hvězd – průvodců, 10 bílých hvězdiček plus jedenáctá vlasatice nad krvavým měsícem symbolizuje první zatmění měsíce 11. února 2017. Zde může jít i o planetu Mars odkud čtrnáct průvodců směřuje a provedou první lidské bytosti do páté dimenze. Vlasatice, stejně tak osmicípá hvězda znamená od věků příchod spasitele, narození Ježíše, příchod nového věku přechod z kvantitativního na kvalitativní vědomí a povědomí o světě a životě.
Co říci závěrem? Celý vesmír upírá svou pozornost na to, jak se s tím popereme, protože změny u nás se projeví celoplanetárně a tvůrcům této symboliky nezbývá, než poděkovat za to, že už nemohou lhát. Přeji vám všem láskyplné vkročení do roku 2017 a mějte srdce otevřené.

neděle 11. prosince 2016

Polovina světové populace je chudá jak kostelní myš – a globální elita to chce tak nechat

Mohli byste přežít na pouhých 2,50 dolarech denně? Podle Compassion International přibližně polovina obyvatelstva celé planety v současné době žije na 2,50 dolarech denně nebo méně. Zatím ti, co hromadí bohatství na úplné špičce globální pyramidy, ještě daleko rychleji bohatnou. Nechápejte mě špatně – jsem někým, kdo velmi věří v tvrdou práci a přispívání něčím hodnotným pro společnost, a ti co pracují nejpilněji a přispívají nejvíce, by měli mít možnost sklízet odměny. V tomto článku v žádném případě nekritizuji skutečný kapitalismus, protože pokud by skutečný kapitalismus byl praktikován na celé planetě, měli bychom dnes mnohem, mnohem méně chudoby. Místo toho je naše planeta ovládána těžce socializovaným centrálním bankovním systémem založeném na dluhu, který systematicky převádí bohatství od těžce pracujících obyčejných občanů globální elitě. Ti na samotné špičce pyramidy vědí, že ochuzují všechny ostatní, a chtějí to tak nechat.

Začněme nějakými tvrdými čísly. Podle Zero Hedge Credit Suisse právě zveřejnil svoji výroční zprávu o světovém bohatství a to ukazuje, že 45,6 procent veškerého bohatství světa je spravováno pouze 0,7 procenty lidí….
Jak Credit Suisse provokativním způsobem rok po roce ukazuje, počet lidí, kteří kontrolují necelou polovinu světového bohatství, resp. 45,6 procent ze zhruba 255 biliónů dolarů v majetku domácností, progresívně klesá v poměru k celkové světové populaci, a v roce 2016 byl počet lidí, kteří mají víc než 1 milión dolarů pouze 33 miliónů, zhruba 0,7 procent světové populace dospělých. Na druhém konci pyramidy nějakých 3,5 miliard dospělých mělo čisté jmění méně než 10,000 dolarů, představujících pouze zhruba 6 biliónů v domácím majetku.
A protože toto je výroční zpráva, můžeme jít zpátky a podívat se, jak se věci změnily s časem. Když toto udělal Zero Hedge, bylo objeveno, že bohatství lidí na samotném vrcholu „se téměř zdvojnásobilo“ za posledních šest let, a zatím chudí ještě více zchudli…..
Shodou okolností jsme vystopovali první report Credit Suisse, který jsme našli v této sérii z roku 2010, kde celkový majetek horní „vrstvy“ v pyramidě byl skromných 69,2 biliónů dolarů pro světové milionáře. To se téměř zdvojnásobilo za 6 let poté. Zatím nejchudší lidé na světě, ano hádáte správně, ještě více zchudli. A ti dospělí, kteří vlastnili méně než 10,000 dolarů v roce 2010 měli kombinované čisté jmění 8,2 biliónů dolarů, číslo, které od té doby kleslo na 6,1 biliónů v roce 2016 navzdory půl miliardovému nárůstu ve vzorku stejné velikosti.
Jestliže budou tyto trendy pokračovat tímto tempem, nebude dlouho trvat, než bude mít globální elita úplně všechno bohatství a my ostatní vůbec nic.
Možná máte dost štěstí, že stále máte práci, žijete ve velkém domě a budete dnes spát v teplé posteli.
No, měli byste se považovat za velmi požehnané, neboť to naprosto není případ pro většinu ze zbytku světa. Následujících 11 faktů o globální chudobě pochází z dosomething.com a chci, abyste si tato čísla dobře zapamatovali…
1. Téměř ½ světové populace – více než 3 miliardy lidí – žijí na méně než 2,50 dolarech denně. Vice než  1,3 biliónů žije v extrémmní chudobě – méně než 1,25 dolarů na den.
2. 1 miliarda dětí na celém světě žije v chudobě. Podle UNICEF 22,000 dětí umírá každý den kvůli chudobě.
3. 805 miliónů lidí na světě nemá dostatek jídla. Potravinové banky jsou obzvláště důležité v poskytování jídla pro lidi, kteří si to nemohou sami dovolit. Pořádejte food drive (zajížďku s jídlem) před vaším místním potravinovým obchodem, aby lidé ve vaší komunitě měli dostatek jídla. Přihlašte se do Supermarket Stakeout.
4. Více než 750 miliónů lidí postrádá adekvátní přístup k čisté pitné vodě. Průjem způsobený neadekvátní pitnou vodou, kanalizací a ruční hygienou zabíjí odhadem 842,000 lidí každý rok na celém světě, nebo přibližně 2,300 lidí za den.
5. V roce 2011 165 miliónů dětí mladších 5 let bylo zakrnělých (snížená míra růstu a vývoje) díky chronické podvýživě.
6. Předcházitelné nemoci jako průjem a zápal plic stojí životy 2 miliónů dětí za rok, které jsou příliš chudé, aby si mohly dovolit řádnou léčbu.
7. Co se týče roku 2013, 21,8 miliónů dětí mladších 1 rok na celém světě neobdrželo tři doporučené dávky vakcíny proti záškrtu, tetanu a černému kašli.
8. ¼ všech lidí žije bez elektřiny – přibližně 1,6 miliard lidí.
9. 80 %  světové populace žije na méně než 10 dolarech denně.
10. Oxfam odhaduje, že by bylo potřeba 60 miliard dolarů ročně na ukončení extrémní globální bídy – to je méně, než ¼ příjmu 100 nejbohatších miliardářů.
11. Světový potravinový program říká, „Chudí jsou hladoví a jejich hlad je uzavírá v chudobě.“ Hlad je příčinou číslo jedna úmrtí ve světě, zabíjí více než HIV/AIDS, malárie a tuberkulóza dohromady.
Jak jsme na to přišli?
Dluh je primární mechanismus, který odnímá bohatství obyčejným lidem jako jste vy nebo já a dává jej do rukou globální elity.
V mém posledním článku nazvaném “Proč Donald Trump musí uzavřít Federlní rezervu a začít vydávat peníze osvobozené od dluhu“ jsem diskutoval o tom, jak Federální rezerva byla určena k tomu, aby uvěznila vládu USA v nekonečné dluhové spirále, z níž se pravděpodobně nikdy nedostane. A to je přesně to, co se stalo, neboť státní dluh USA se zvýšil víc než 5000 krát od doby, kdy byla Federální rezerva vytvořena v roce 1913.
Ten samý rok byla zavedena federální daň z příjmu a to je klíčovou částí programu pro globální elitu. Víte, daň z příjmu je to, jak je bohatství převáděno od nás vládě. A potom neustále narůstající státní dluh je to, jak je bohatství převáděno od vlády k elitě.
Je to velmi komplikovaný systém, ale nakonec je to všechno o tom, odebrat peníze nám a dostat je do jejich kapes.
V tomto okamžiku více než 99.9 procent světové populace žije v zemi s centrální bankou a téměř každý národ na planetě má nějaký druh daně z příjmu.
Je to globální systém, který je určen k tomu, vytvořit tolik dluhu, kolik je jen možné, a minule jsem sdílel se svými čtenáři, že celková částka dluhu ve světě dosáhla závratného rekordu všech dob  152 biliónů dolarů.
Zajímavé je, že Bible v podstatě předpovídá dobu, kdy bohatí lidé budou hromadit bohatství v posledních dnech. Následující jsou první čtyři sloky Jakobovy knihy v moderní anglické verzi
Pojďte nyní, vy bohatí muži, plačte a kvílejte pro vaše hříchy, které se proti vám obrátí. Vaše bohatství je zničeno a vaše oděvy jsou sežrané moly. Vaše zlato a stříbro zrezivěly a jejich rez bude svědčit proti vám a sežere vaše maso jako oheň. Vy máte nashromážděné bohatství pro poslední dny. Skutečně, platy, jež jste podvodným způsobem odňali pracujícím, kteří sklízeli vaše pole křičí, a nářek těch, kdo sklízeli, vnikl do uší Hospodina zástupů. Vy jste žili v rozkoši na zemi a byli svévolní. Vy jste krmili vaše srdce jako v den porážky.
Tak často se zaměřujeme na jiné velké hříchy, které vidíme kolem nás, ale pravdou je, že jedním z největších hříchů ze všech v našem světě je hřích chamtivosti.
Vypůjčovatel je sluhou půjčovatele, a globální elita použila různé druhy dluhu, aby udělala ze zbytku planety svoje dluhové otroky.
Jak míra dluhu stoupá výš a výš na celé planetě, elita používá magii složitého úroku, aby shrabovala větší a větší díly koláče.
Pokud by na to bylo dost času, ti na úplné špičce by měli naprosto všechno a zbytek z nás by neměl vůbec nic. Střední třída se scvrkává na celé planetě a mezera mezi bohatými a chudými nadále roste ohromujícím tempem.
Naprostá většina lidí venku však nemá ponětí o tom, jak peníze, dluh, daně a centrální banky skutečně fungují, a tak netuší, že toto je jim činěno záměrně.
Takže prosím sdílejte tento článek s tolika lidmi, kolika jen můžete. Skutečností je, že nemusíme mít tolik globální chudoby, a pokud správně identifikujeme příčiny chudoby, můžeme začít pracovat na skutečných řešeních.
Autor: Michael Snyder