úterý 20. listopadu 2018

SOUČASNOST A BUDOUCNOST LIDSTVA

SOUČASNOST

Odehrává se boj s nedohlednými důsledky na celosvětové úrovni. Nejde o nic menšího než o budoucnost naší planety – v sázce je přežití lidstva po případné světové jaderné válce, ničení životního prostředí v důsledku globálního oteplování, ekonomika, sociální záležitosti a řešení mnoha dalších závažných globálních problémů.
Každý, kdo věří v demokracii, by měl pochopit celou šíři a závažnost této výzvy.

Hrstka miliardářů čím dál rychleji bohatne a ovládá čím dál více světového bohatství, toto poselství vyslala Světovému ekonomickému fóru nezisková organizace OXFAM. Podle jejích zjištění získalo pouhé 1 procento nejbohatších lidí planety plných 82 procent z celkového bohatství vytvořeného loni na světě.
Podle aktuální studie OXFAM vlastní 42 nejbohatších lidí světa stejné bohatství jako celá chudší polovina světa dohromady.

Vzhledem k této skutečnosti je důležité si uvědomit, kdo a jak v současnosti ovládá svět.

Skuteční vládci světa ovlivňují média tak, aby si lidé neuvědomovali, v jak nespravedlivém a nesvobodném světě žijí. Jejich hlavní cíl, který je realizován především prostřednictvím médií, je zaměstnat mysl lidí (čímkoliv) natolik, aby neměli čas dopídit se pravdy o tom, kdo a jak ovládá svět ke svému prospěchu.

Jinak řečeno: Velká část toho, co zveřejňují média především o mezinárodní politice, zejména humbuk kolem probíhajících voleb, vedených válek apod., má v podstatě jenom jeden účel, a to odvádět pozornost od existence skutečných vládců planety, kterými jsou lidé s největšími majetky, tzv. „lidé velkých peněz“. Současný stav světa je bohužel takový, že veškeré základní dění ve světě je plánované a řízené. K tomu je nezbytné dodat, že to plánují a řídí lidé velkých peněz, a ti to plánují a řídí tak, aby se upevňovala jejich moc a zvyšovaly jejich zisky, přičemž je těmto mocipánům úplně jedno , kolik lidí přitom zemře ve válkách a kolik se přitom zničí materiálních hodnot. Lidé velkých peněz ovlivňují svět tak, aby se zachovaly poměry, v nichž bude přetrvávat jejich privilegované postavení, které jim umožňuje v neomezené míře užívat všechno, co svět poskytuje. Tito lidé především dbají na to, aby se v celém světě zachovával stávající nespravedlivý globální finanční systém.

V současné době probíhá na naší planetě rozvoj vědy a techniky velmi nerovnoměrně. V nejvyspělejších státech světa se věda a technika rozvíjí nevídaným tempem. V zaostalých zemích světa se věda a technika prakticky nerozvíjí. Globálně lze konstatovat, že dosažená úroveň rychle se vyvíjejících výrobních prostředků a poznání je v příkrém rozporu s v podstatě stagnujícím vývojem organizací mocensko-politických struktur. Důsledkem toho je, že prognostici předvídají budoucnost lidstva podobně jako meteorologové počasí. Jediné, co je možné poměrně dobře plánovat a na co je lidstvo dokonale připraveno, jsou války. Cvičení armád, výzkum a vývoj nových zbraní, zvyšování výdajů na zbrojení apod. ve své podstatě směřují proti žádoucímu směru vývoje mocensko-politického uspořádání světa.

Vývoj ve všech oblastech života společnosti bezprostředně souvisí s politickým uspořádáním společnosti. K tomu je nezbytné poznamenat, že vývoj mocensko-politického uspořádání lidstva v rámci celé planety již mnoho let stagnuje. Odpověď na otázku "Proč vývoj mocensko-politického uspořádání lidstva stagnuje?" není jednoduchá.
Odpověď na tuto otázku vyplývá z programů politických stran ve všech státech světa. Většina programů politických stran na naší planetě oslovuje určitou větší či menší skupinu občanů příslušného státu nebo soustátí, kterým slibuje takové změny zákonů, které zlepší podmínky existence příslušníků této skupiny občanů, a to téměř vždy na úkor všech ostatních občanů.
Ve většině vyspělých států světa lze rozdělit politické strany na strany levicové a pravicové. Podstatu tohoto dělení lze snadno vysvětlit pomocí tzv. mocensko-politické pyramidy, která znázorňuje rozvrstvení společnosti podle míry mocensko-politického vlivu jednotlivých občanů. Ostrá a vysoká mocensko-politická pyramida je charakteristická pro diktatury. Zaoblená a nízká mocensko-politická pyramida odpovídá demokraticky řízeným státům. Levicově orientovaní politici se převážně zaměřují na oslovování občanů, patřících do spodní poloviny mocensko-politické pyramidy. Tito politici navrhují takové změny ve společnosti, které občanům ve spodní polovině mocensko-politické pyramidy přinesou výhody na úkor občanů v její horní polovině. Obdobně tomu je i u pravicově orientovaných politiků, kteří se zaměřují především na oslovování občanů v horní polovině mocensko-politické pyramidy.

V zahraniční politice slibují obvykle politici občanům takové postupy vlád, které budou příznivé ovlivňovat životní podmínky oslovovaných skupin občanů, případně i životní podmínky všech občanů příslušného státu nebo soustátí, a to opět téměř vždy na úkor občanů v dotčených státech nebo soustátích.

Zaměření levicových i pravicových stran v celém světě se již mnoho desítek let prakticky nevyvíjí. Programy politických stran stagnují a změny v programech politických stran jsou nepodstatné a opomíjí řešení současných naléhavých globálních problémů. Politiků, kteří berou v úvahu současný stav převratně rychlého vývoje vědy a techniky a stagnující žalostný stav globálních mocensko-politických struktur, je málo a mají nepatrný vliv. Politické strany, které mají v programu nastolení pokrokového mocensko-politického uspořádání lidstva v rámci celé planety, prakticky neexistují.

Smutnou skutečností je, že drtivá většina politiků na celém světě považuje za samozřejmost, že se vlády všech států světa připravují na obrannou nebo útočnou válku, přičemž při tom už s někým mohou vést válku. Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách? To je něco jako sportovní utkání, ale válka je především zlo spočívající v maření lidských životů a ničení pracně vytvořených hodnot. Jsem toho názoru, že je nejvyšší čas tuto skutečnost změnit, a to především vzhledem k existenci neustále zdokonalovaných jaderných zbraní. Válka s použitím jaderných zbraní by měla katastrofální následky nejen pro celé lidstvo. Jaderná válka by ohrozila existenci všech živých organizmů na celém světě. Všichni rozumní lidé na světě by se mněli spojit a prosadit nastolení trvalého míru na celé planetě.


BUDOUCNOST

Z hlediska žádoucího vývoje mocensko-politického uspořádání světa je projekt EU krok správným směrem. Díky existenci EU nevznikla mezi státy EU žádná válka. Je načase uvažovat o realizaci projektu globálního superstátu, který zabrání vzniku války na celém světě. Světová vláda dříve či později zcela jistě vznikne. Pokud světovláda vznikne na základě demokratických principů rozhodování, nelze proti nastolení takové světovlády nic racionálního namítat.

Jedna možná cesta vzniku Globální federace všech států světa je uvedena v článku: OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA – http://miloslav7.blogspot.cz/2018/04/otevreny-dopis-politickym-stranam-ve.html Nastolení Globální federace lze realizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr popsaný v uvedeném článku, načež tyto strany ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy.
V případě, že se vám jeví v dopisu popisovaný politický vývoj lidstva nereálný, potom vám doporučuji seznámit se s TEORIÍ VŠEVÝVOJE – https://miloslav7.blogspot.com/2014/07/teorie-vsevyvoje-posledni-definitivni.html což je v podstatě univerzální návod na kreativní řešení libovolně zvoleného problému.
Otevřený dopis politickým stranám ve všech státech světa jsem poslal politickým stranám a hnutím v ČR. Reakce KSČM na tento otevřený dopis je uvedena v článku: ODPOVĚĎ KSČM NA OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA – http://miloslav7.blogspot.com/2018/08/odpoved-kscm-na-otevreny-dopis.html
Politickým stranám a sdělovacím prostředkům ve světě jsem zatím zmíněný otevřený dopis neposílal. Moje znalost cizích jazyků je nedostatečná. Hledám spolupracovníka (spolupracovnici), který mi pomůže s psaním, překladem a posíláním dopisů. Konkrétně u zmíněného otevřeného dopisu je má představa o spolupráci následující: Spolupracovník přepíše „Otevřený dopis politickým stranám ve všech státech světa“ tak, aby byl v souladu i s jeho názorem. Předtím než začne dopis překládat mně dopis pošle. Dohodneme se na jeho definitivním znění tak, abychom ho mohli oba podepsat. Můj mail: m.dedek123@seznam.cz

středa 7. listopadu 2018

Thomas Kulidakis: Volební referendum o Trumpovi a jeho význam pro svět

Význam Spojených států v zahraničí je nezpochybnitelný. Obzvláště od konce druhé světové války i války studené si vybudovaly velmocenské postavení z hlediska vojenské, ekonomické i kulturní síly.
Jejich vnitropolitická situace je tedy určující pro politickou praxi v zahraničí, boj s globálními problémy i stabilitu světového hospodářství.

Jan Fingerland: Jak je důležité míti guvernéry

Američané pilně debatují o tom, jestli je možné výsledky kongresových voleb označit za republikánské vítězství nebo prohru. Totéž, i když trochu jinak, platí o volbách guvernérů.Z pohledu zbytku světa tedy američtí voliči rozhodovali především o dvou věcech. Za prvé, zdali se vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách roku 2016 dá vnímat jako svého druhu anomálie, nebo jestli jeho výkon funkce a styl vedení Američané posvětí i v doplňovacích volbách konaných uprostřed Trumpova čtyřletého mandátu.
Za druhé se rozhodovalo také o tom, jestli Spojené státy budou pokračovat v nevypočitatelné politice izolacionismu a prosazovaní vlastních zájmů bez ohledu na bývalé spojence nebo doposud uzavřené mezinárodní úmluvy.

Jan Bednář: Spojené státy jdou k volbám hluboce rozdělené

V okamžiku kongresových voleb v polovině funkčního období prezidenta Donalda Trumpa se Spojené státy nacházejí ve zvláštním rozpoložení. Obojí výše zmíněné je důležité pro budoucnost celého světa z několika důvodů. Na naší planetě se čím dál více projevují změny klimatu, které působí extrémní výkyvy počasí.
Pokud by voliči dopřáli republikánům naprosté vítězství ve volbách, které sám Trump označil za referendum o své osobě a politice, nic by mu nebránilo pokračovat jako doposud. Odstoupení od pařížské klimatické dohody by tak byl jen začátek.
Donald Trump by bezpochyby pokračoval ve snaze vyměnit momentální ekonomický rozvoj za prostředí, v němž budou žít budoucí generace. Kdyby se jednalo o malou zemi, škoda by byla minimální.

Dva roky Trumpovy vlády a čajíček

Jenže mluvíme o Spojených státech amerických, jednom z největších znečišťovatelů životního prostředí. Klimatické podmínky přesahují hranice států, bez přispění Washingtonu by tedy boj za čistší životní prostředí byl téměř marný.

Jan Macháček: Trump kombinuje tvrdou rétoriku a pragmatické ústupky

Jak dopadnou právě probíhající americké volby do Kongresu a části Senátu zatím nevíme, ale kdo si myslí, že se v americké politice – především v té zahraniční - po volbách najednou něco zásadního změní, je asi spíše na omylu.Mezi globální problémy patří také otázka války a míru, zdrojů potravin a vody. Obojí je ovlivněné klimatickými podmínkami a obojí má dopad na ekonomiku v různých zemích světa. Spojené státy disponují měkkou i tvrdou silou přispět k řešení všech problémů, za Donalda Trumpa se ale uzavírají do sebe.
Zhoršené podmínky motivují lidské bytosti ke snaze dostat se legální nebo nelegální cestou do klidnějších a bohatších částí světa. Právě přístup Washingtonu k řešení celoplanetárních problémů může po dobrém nebo po zlém motivovat ostatní země.
Ve většině z nich vládnou politici, kteří se s výjimkou největších diktátorů musí zpravidla ucházet o hlasy voličů. Kulturní síla Spojených států spočívá v inspirativnosti vedení politických kampaní i snahy o získání hlasů lidí.

Luboš Palata: Pokud je Trump nemoc, demokracie USA se z ní uzdraví. Ale asi ne zítra

Americké volby do Kongresu, které pravidelně přichází v polovině prezidentského období amerických hlav států, jsou tentokrát sledovanější, než kdykoli předtím.V průběhu dvou let od zvolení Donalda Trumpa prezidentem se po celém světě vyrojila spousta menších nebo větších vyznavatelů trumpismu. V zemích Evropské unie se ho snažili napodobit politici napříč starým kontinentem. Marine Le Penovou ve Francii počínaje, Janezem Janšou ve Slovinsku a Viktorem Orbánem v Maďarsku konče.
Všichni se pokusili využít stejný arzenál politických zbraní, jako jejich zaoceánský vzor. Strašení migrací, tvrdé výroky nezakládající se vždy na pravdivosti, návrat k nacionálnímu šovinismu, snahu rozdělit společnost na my a oni, ekonomický protekcionismus, odpor ke globalizaci.
Teď je už jasné, že voliči ve Spojených státech částečně Trumpovu politiku odmítli. Demokraté ovládli dolní komoru Kongresu, budou tedy moci Trumpovi různě hatit plány a legálními nástroji se pokoušet osekat nejrůznější jeho dekrety.

Jaká je situace v USA po volbách do Kongresu? Poslechněte si speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus

Volební účast se zvýšila a v některých státech byly výsledky velmi těsné. Demokraté nicméně získali většinu do Sněmovny reprezentantů, Republikáni si zachovali většinu v Senátu. Povolební možnosti rozebírají Brady Clough (americký manažer), Kryštof Kozák (vedoucí Katedry severoamerických studií na Institutu mezinárodních studií FSV UK) a Roman Joch (ředitel Občanského institutu). Moderuje Jan Bumba.My v zahraničí si můžeme snadno domýšlet, že dosavadní dva vyhrocené roky Trumpovy vlády byly možná jen čajíček proti tomu, co nás čeká. Výsledek boje mezi demokraty a Trumpem v zastoupení republikánů bude rozhodující také pro nás.
V ideálním případě se šéf Bílého domu rozhodne trochu ubrat plyn. Spolupracovat se zbytkem světa na vzájemně výnosných pravidlech mezinárodního obchodu, podílet se na řešení změny klimatu planety a přestane šmahem paušálně označovat celé skupiny obyvatel jako kriminálníky a nebezpečné živly.
V horším případě stráví Donald Trump příští dva roky soubojem na domácí půdě a zbytek světa počká na konec jeho mandátu. V tom nejhorším případě se stávající šéf Bílého domu rozhodne přitvrdit a pokusí se vtáhnout svět do válek obchodních i kulturně politických. Moc na to má.

neděle 21. října 2018

NE DOLEVA, NE DOPRAVA, ALE DOPŘEDU

V současné době probíhá na naší planetě rozvoj  vědy a techniky totálně nerovnoměrně. V nejvyspělejších státech světa se věda a technika rozvíjí nevídaným tempem. V zaostalých zemích světa se věda a technika prakticky nerozvíjí. Významná je odpověď na otázku "Proč dochází na naší planetě k tak nerovnoměrnému rozvoji vědy a techniky?".
Vývoj ve všech oblastech života společnosti bezprostředně souvisí s politickým uspořádáním společnosti. K tomu je nezbytné poznamenat, že vývoj mocensko-politického uspořádání lidstva v rámci celé planety již mnoho let stagnuje. Odpověď na otázku "Proč vývoj mocensko-politického uspořádání lidstva stagnuje?" není jednoduchá.
Odpověď na uvedenou otázku vyplývá z programů politických stran ve všech státech světa. Většina programů politických stran na naší planetě oslovuje určitou větší či menší skupinu občanů příslušného státu nebo soustátí, kterým slibuje takové změny zákonů, které zlepší podmínky existence příslušníků této skupiny občanů, a to téměř vždy na úkor všech ostatních občanů. V zahraniční politice slibují obvykle politické strany občanům takové postupy vlád, které budou příznivé ovlivňovat životní podmínky oslovovaných skupin občanů, případně i životní podmínky všech občanů příslušného státu nebo soustátí, a to opět téměř vždy na úkor občanů v dotčených státech nebo soustátích.
Ve většině vyspělých států světa lze rozdělit politické strany na strany levicové a pravicové. Podstatu tohoto dělení lze snadno vysvětlit pomocí tzv. mocensko-politické pyramidy, která znázorňuje rozvrstvení společnosti podle míry mocensko-politického vlivu jednotlivých občanů. Ostrá a vysoká mocensko-politická pyramida je charakteristická pro diktatury. Zaoblená a nízká mocensko-politická pyramida odpovídá demokraticky řízeným státům. Levicově orientované politické strany se převážně zaměřují na oslovování občanů, patřících do spodní poloviny mocensko-politické pyramidy. Pravicově orientované politické strany se zaměřují především na oslovování občanů v horní polovině mocensko-politické pyramidy.
Zaměření levicových i pravicových stran zůstává již mnoho desítek let bez podstatných změn. Politických stran, které berou v úvahu současný stav vývoje vědy a techniky, především v oblasti sdělovacích prostředků, je málo a mají nepatrný vliv. Politické strany, který mají v programu nastolení pokrokového mocensko-politického uspořádání lidstva v rámci celé planety, prakticky neexistují.
Smutnou skutečností je, že drtivá většina politiků na celém světě považuje za samozřejmost, že se vlády všech států buď připravují na válku nebo vedou válku. Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách je většinově chápaná podobně jako sportovní utkání, ale válka je především zlo spočívající v maření lidských životů  a ničení pracně vytvořených hodnot. Jsem toho názoru, že je nejvyšší čas tuto skutečnost změnit, a to především vzhledem k existenci neustále zdokonalovaných jaderných zbraní. Válka s použitím jaderných zbraní by měla katastrofální následky nejen pro celé lidstvo. Jaderná válka by ohrozila existenci všech živých organizmů na celém světě. Všichni rozumní lidé na světě by se mněli spojit a prosadit nastolení trvalého míru na celé planetě. Jednu možnou cestu k dohodě o nastolení trvalého míru na celém světě popisuje článek: KDO OVLÁDÁ SVĚT?
https://miloslav7.blogspot.com/2018/09/kdo-ovlada-svet.html
V tomto článku je také uvedena jedna možná cesta k nastolení pokrokového mocensko-politického uspořádání lidstva v rámci celé planety.

neděle 30. září 2018

Bernie Sanders: Výzva ke koncepci pokrokového globálního společenského uspořádání

Odehrává se boj s nedohlednými důsledky na celosvětové úrovni. Nejde o nic menšího než o budoucnost naší planety – v sázce jsou ekonomika, sociální záležitosti a životní prostředí.

 V době obrovské nerovnosti bohatství a příjmů, kdy jednoprocentní elita bohatých lidí vlastní mnohonásobně více hmotného a duševního majetku než zbytek 99 procent obyvatel, jsme svědky vzniku nové autoritativní osy.

Přestože režimy, které ji tvoří, se v určitých aspektech rozlišují. Hlavní atributy jsou jim ale společné: Negace demokratických norem a svobody médií, netolerance etnických a náboženských menšin, zároveň jejich přesvědčení, že moc lze využít k vlastním sobeckým finančním zájmům. Tito vůdci jsou úzce navázaní na síť oligarchů a multi-miliardářů, pro které je svět jen jakousi ekonomickou hračkou.

Kdo věří v demokracii a tomu, že vláda musí být odpovědná svému lidu, musí pochopit celou šíři a závažnost této výzvy, chceme-li se úspěšně servat s popsanou skutečností.

Nadmíru je jasné, že Donald Trump a pravicové hnutí, které ho podporuje, nejsou něčím jedinečným pouze pro Spojené státy. Všude ve světě, v Evropě, v Rusku, na Blízkém Východě a v Asii vidíme hnutí, která vedou demagogové, kteří využívají strachu a obavy, předsudků a nespokojenosti, aby si lidi získali na svoji stranu, uchopili moc a udrželi ji.

Trend nezačal s Trumpem a nemusíme pochybovat o tom, že autoritářští vůdci celého světa se nechali jím inspirovat, že vůdce nejstarší a nejsilnější demokracie na světě potěšila skutečnost, že rozbíjí demokratické normy.

Kdo by si ještě před třemi lety dokázal představit, že USA budou zastávat neutrální pozici mezi Kanadou, naším demokratickým sousedem, který je zároveň naším největším obchodním partnerem a Saúdskou Arábií, monarchickým, zkorumpovaným státem, kde jsou ženy občany třetí kategorie? Stěží si lze představit, že by izraelská vláda bez Trumpovy podpory přistoupila ke schválení „zákona národního státu“, ve kterém jsou nežidovští občané občany „druhé kategorie“.

Nejedná se o žádné tajné informace. Stejně tak se dobře ví, že se USA stále více vzdalují svým dlouholetým demokratickým spojencům a velvyslanec USA v Německu dal nedávno na vědomí, že Trumpova vláda podporuje pravicové extremistické strany napříč Evropou.

Mimo Trumpovy nenávisti k demokratickým institucím, tento miliardář bezprecedentně prosazuje svůj ekonomický interes a zájmy svých přátel v politice své vlády.

Jsou zde další státy, které jsou mnohem dále v tomto kleptokratickém procesu. V Rusku lze jen stěží určit, kde končí rozhodnutí vlády a kde začínají zájmy Vladimira Putina a okruhu jeho oligarchů. Je to jakási jednota procesů. Podobně v Saudské Arábii přírodní patří bohatství, oceňované na biliony dolarů, patří královské rodině. V Maďarsku otevřeně Viktor Orbán buduje svazek s Vladimirem Putinem. Pro změnu v Číně prezident Si Ťin-pching si upevnil moc omezováním občanských svobod a zároveň se navenek agresivně prezentuje verzí autokratického kapitalismu.

Musíme pochopit, že tito autokratičtí vůdci jsou součástí jedné společné fronty. Jsou ve vzájemném těsném kontaktu, sdílejí stejnou taktiku a stejně jako evropská a americká pravicová hnutí mají dokonce i stejné mecenáše.

Například rodina Mercerových, podporovala neslavnou Cambridge Analytica, byla jedním z klíčových finančníků Trumpa a společnosti Breitbart News, která působí v Evropě, Spojených státech a Izraeli. Mediální řetězec Breitbart News prosazoval všude stejnou antiimigrační a proti-muslimskou propagandu. Jeden z největších republikánských donátorů Sheldon Adelson velkoryse podporoval pravicovou ideologii v USA a Izraeli, když v obou zemích agitoval pro sdílení netolerance a anti-liberalismu.

Chceme-li se úspěšně postavit tomuto pravicovému autoritarismu, nemůžeme se automaticky vrátit zpět k neúspěšnému status quo posledních desetiletí. Dnes v USA a v dalších zemích světa pracují lidé více hodin za mzdu, která stagnuje a mají obavu, že jejich děti budou mít ještě nižší životní úroveň, než je jejich.

Naším úkolem je bojovat za budoucnost, ve které z nových technologií a inovací budou mít prospěch všichni lidé a nikoli jen malá skupinka. Není vůbec přijatelné, aby jedno procento lidí vlastnilo polovinu bohatství naší planety, zatímco spodních 70% obyvatel v produktivním věku vlastní pouze 2,7% světového bohatství.

Vlády světa by se měly spojit v úsilí, aby skoncovaly s absurditou, že bohaté nadnárodní korporace mají na offshorových účtech 21 bilionů dolarů, aby se vyhnuly daním, a přitom požadují, aby vlády zavedly úsporná opatření na úkor pracujících.

Stejně je nepřijatelné, aby průmysl čerpající z fosilních paliv pokračoval v obrovských ziscích, zatímco emise uhlíku ničí našim dětem a vnoučatům planetu.

Není přijatelné, aby hrstka nadnárodních mediálních gigantů, vlastněná malým počtem miliardářů kontrolovala do značné míry na naší planetě tok informací.

Je hrozné, aby obchodní politika vedla k tomu, že prospívá velkým nadnárodním společnostem, které ve skutečnosti povzbuzuje v závodech, jak nás dotlačit ke dnu, jak postihnout pracují na celém světě, kteří nepožívají žádnou ochranu před jejich zájmy.

Naprosto je nepřijatelné, aby v době, kdy studená válka je za námi, jednotlivé státy celého světa utrácely jeden trilion dolarů ročně na zbrojení, když miliony dětí umírá na nemoci, které se dají léčit.

Chceme-li účinně bojovat proti ose zla, potřebujeme pokrokové hnutí, které bude mobilizovat vizi společné prosperity, bezpečnosti a důstojnosti pro všechny lidi. Hnutí, které bude řešit globální nerovnost, nespočívá jen v bohatství, ale i v politické moci.

Toto hnutí musí dokázat tvůrčím a odvážným způsobem přemýšlet o budoucím světě. Osa autoritativních vládců je ale odhodlána zničit celosvětové uspořádání vzniklé po druhé světové válce, které podl

e nich omezuje jejich přístup k moci a bohatství. Proto nestačí, abychom jen jednoduše bránili uspořádání, které již nyní máme.

To je důvod, proč musíme analyzovat důvody, proč současné společenské uspořádání nedokázalo splnit mnoho ze svých slibů a jak autoritáři dokázali tohoto neúspěchu využít, aby na tom postavili podporu svého programu. Musíme mít koncepci opravdového pokrokového globálního společenského uspořádání založeného na lidské solidaritě. Ta by měla uznávat, že každý člověk na naší planetě se podílí na společné lidskosti, že všichni si přejeme zdravý růst našich dětí, aby měli přístup k dobrému vzdělávání a lidé měli důstojnou práci. Měli bychom pít čistou vodu, dýchat čistý vzduch a žít v míru.

Naším úkolem je oslovit obyvatele žijící ve všech koutech světa, kteří sdílejí tyto hodnoty a bojují za lepší svět.

V době nárůstu bohatství a technologií je zde potenciál vytvořit slušný život pro všechny lidi. Naším úkolem je vybudovat společnost založenou na vzájemné lidskosti, abychom se společnými silami a všemi způsoby postavili bezohledné vládní moci nebo firemní síle, která nehodlá skládat účty a která nás chce rozdělit, aby nám vládla. Ví se, že tyto síly spolupracují přes hranice. My musíme udělat totéž.


Přeložil Mirko Radušević z The Guardianu článek „Bernie Sanders: Odpovědí na novou autoritativní osu je mezinárodní pokroková fronta“ (A new authoritarian axis demands an international progressive front)

Poznánka. Tento text byl přeložen proto, že poslední dobou se objevuje u některých levicových politiků Západu snaha o definování úkolů levice. Jedním z dalších vůdčích osobností tohoto hnutí, který rovněž publikuje různé výzvy je Yanis Varoufakis.

Bernard „Bernie“ Sanders (*1941) je americký politik, nezávislý senátor za stát Vermont, který v květnu 2015 ohlásil kandidaturu na prezidenta Spojených států v rámci Demokratické strany[1] a od února do června roku 2016 se účastnil demokratických primárek.
Považuje se za demokratického socialistu a sociálního liberála inspirujícího se skandinávským modelem sociální demokracie, média jej ale škatulkují jako socialistu (v kontextu USA téměř hanlivý termín). Podle Noama Chomského je jeho program velmi podobný plánu New Deal.